• PL
 • EN
 • CZ
Teraz możemy to powiedzieć

Tytuł: Teraz możemy to powiedzieć

Data: 1991-01-28

Miejsce: ---

Długość: 90 min

Pobierz

Audio

Pobierz

Audio

Pomniejsz/ powiększ tekst:
A-
A+
 • Wybierz szybkość auto przewijania:
 • Powoli
 • Średnio
 • Szybko
 • Zatrzymaj

Teraz możemy to powiedzieć

TERAZ MOŻEMY

 TO POWIEDZIEĆ

Dr Morris R. Ungren (1991)


Wydano w oryginale przez: Grace Church
7886 Brentwood Cove
Southaven, Mississippi 38671, USA

 

TERAZ MOŻEMY TO POWIEDZIEĆ  

     Lekarz Łukasz napisał dwie historyczne księgi: Dzieje Apostolskie oraz Ewangelię, którą nazwano jego imieniem. Pan William M. Ramsay (1851 - 1939), szkocki archeolog i historyk, autor kilkudziesięciu ważnych książek i uczestnik wypraw naukowych dla Oxfordzkiego Uniwersytetu oświadcza w swojej książce Łukasz lekarz, że właśnie ta Ewangelia jest najstarszą. Łukasz był obdarowany pod względem tematycznego zgromadzania informacji. Dowodem jest oświadczenie, które składa w Ewangelii Łukasza 1,1 - 4:

 

Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały,

Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa,

Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu

(umiłowany Boży), Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

  

      Biorąc to pod uwagę i znając wiele chronologicznych szczegółów, które trzeba razem zestawić, aby przekazać dokładne i szczegółowe zrozumienie pewnych wydarzeń czasu końca, odczułem, że byłoby stosownym podać to w pisemnej formie. Przekroczyłem już znacznie siedemdziesiątkę i dojrzałem w swoim myśleniu, mając za sobą życie obfite w sprawy Pańskie. On użył mnie w wielu zakresach usługi, zarówno tutaj jak i zagranicą. Teraz więc w oparciu o Jego prowadzenie, w pokorny sposób, składam to przed wami. Ta historia jest prawdziwa i doskonale uporządkowana, tak samo jak w wypadku Łukasza, który był prowadzony w swojej generacji, by napisać do UMIŁOWANEGO BOŻEGO, TEOFILA.

     Może najpierw zacytuję fragment Nowego Testamentu Berkeleya 1 Kor. 1, 26-31. (Tłumaczenie niedostępne w języku polskim — wyd.)

Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w

Panu się chlubił.

      Kaznodzieja Branham był w najwyższym stopniu wierny zadaniu, do którego Bóg go predestynował i wyznaczył. Nie był usunięty ze sceny z powodu niedoskonałości swojej nauki czy objawienia. Nie był on też wyjęty ze scenariusza czasu końca z powodu wskazania błędu, który wkradł się do Międzynarodowej Społeczności Biznesmenów Pełnej Ewangelii. Niektórzy z przeciwników kaznodziei Branhama chcą, abyście w to wierzyli. Nieprawdą jest również oświadczenie, że jego dusza przebywa w piekle, jak stwierdził jeden z  obecnych zarządców FGBMFI. Wypadek samochodowy był dopuszczony przez Boga, aby potknęli się mądrzy i potężni. Kaznodzieja Branham otrzymał objawienie dwa lata przed swoim odejściem do Domu, że opuści nas w wieku 56 lat i że umrze z powodu urazu głowy.

William Branham w 1961 roku przed biurem Międzynarodowej Społeczności Biznesmenów Pełnej Ewangelii

William Branham w 1961 roku przed biurem
Międzynarodowej Społeczności Biznesmenów Pełnej Ewangelii     

      To, jak i wiele innych proroctw i przepowiedni zostało zarejestrowanych na ponad 1000 taśm magnetofonowych, a później wydanych w formie broszur. Obecnie tych pozycji jest tak dużo jak tych, które zostały wydane w okresie całego wielkiego
dorobku kaznodziei Charlesa Spurgeona. Istnieje grupa mądrych i inteligentnych ludzi, którzy posiadają duchowy wgląd i rozeznanie, dostrzegając i rozumiejąc to, co Bóg czyni. Żaden z denominacyjnych systemów nie może wyprodukować nawet odrobiny tego, co potrafił ten prorok przy pomocy Słowa Bożego. On zawstydził ich wszystkich. Był pokornym i niepiśmiennym sługą jak ci, o których czytaliśmy w Biblii. Bóg nie wybrał zielonoświątkowca, by przemówił do tej generacji. Kaznodzieja Branham był rażąco podrabiany przez niektórych, jednak ich naśladownictwo jest wyjątkowo śmieszne, kiedy to z uwagą porównamy. Ich dar przypuszczania stał się pośmiewiskiem w porównaniu z tą rzeczywistą sprawą!

 
Charles Spurgen

    Wszyscy prawdziwi prorocy są przeznaczeni na brutalną śmierć. To właśnie cechuje prawdziwego proroka. Jezus powołuje się na to w Ewangelii Łukasza 13, 33. FGBMFI, zielonoświątkowcy i charyzmatycy po prostu nie rozpoznali, że mieli do czynienia z GŁÓWNYM PROROKIEM, który został powołany, by zakończyć ZIELONOŚWIĄTKOWE ŚWIĘTO. Oni zapomnieli również, że zanim Bóg kiedykolwiek poruszy się na scenie, On trzyma się jednej stałej zasady. Objawia się najpierw swoim prorokom, by Jego wybrani wiedzieli, co On czyni (Amos 3, 7). Z tego powodu Izrael nie rozpoznał dnia swego nawiedzenia. Oni nie słuchali tego, który miał Ducha Eliasza, który był posłany od Boga w osobie Jana Chrzciciela w tamtym dniu. Była to niezbędna usługa głównego proroka, który poprzedził i wprowadził PIERWSZY ADWENT. To jest ten wzór! Tak samo miało się stać z pogańskim Kościołem. Zanim mógł nastać DRUGI ADWENT, musiała się wpierw pojawić służba głównego proroka, aby przedstawić wybranym Bożym, to co On czyni i sposób w jaki to czyni. Fundamentaliści i Ewangeliczni popełnili poważny błąd. Oni głosili i nauczali o bliskim przyjściu Jezusa Chrystusa, zapomnieli jednak, że Bóg musi wpierw posłać proroka, aby przedstawić Jego, tak samo jak uczynił to Jan Chrzciciel. Jezus pouczył nas u Mateusza 17, 11: „A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go”. To właśnie przydarzyło się kościołowi żydowskiemu, a ta sama rzecz ma miejsce obecnie w kościele z pogan. „Nie może więc przyganiać kocioł garnkowi”.

   Następnie Piotr mówi również w Dziejach Apostolskich 3, 19-21:

Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa,
Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.

    Jest pewnym, że to, co było nazwane Przebudzeniem Późnego Deszczu nie przywróciło Słowa, o którym jest tutaj mowa. To przebudzenie, które rozpoczęło się w 1948 roku przywróciło duchowe dary, które w 1906 roku zostały zamanifestowane na Azusa Street (wylanie Ducha Świętego) i wiele denominacyjnych kościołów stało się niezależnych. Bóg przeznacza i przygotowywuje proroka przed jego narodzeniem. Prorocy ze służbą wkładania rąk nie mogą tworzyć dalszych proroków! Dar proroctwa i wypowiedzi w wydaniu takiego proroka musi być rozsądzany (1 Koryntian 14, 29). Nikt jednak nie może rozsądzać proroka, przy którym Bóg umieszcza swój potwierdzony znak. Kto mógłby osądzać Mojżesza, Jezusa, Pawła czy Eliasza, który został posłany, zanim ziemia spłonie przy pomocy bomby atomowej, jak wskazuje Malachiasz 3, 19-24:

Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję — mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

    To prawda, że ludzie osądzają tych proroków, ale czynią to błędnie. Nie zdają sobie sprawy, że to, co oni mówią w imieniu Pańskim, nie wypełnia się bezpośrednio, lecz czasami czeka się 25 lub 40 lat. Jezus prorokował o zniszczeniu Jerozolimy, a wypełniło się to 40 lat później! Oral Roberts nie jest prorokiem. To, co on prorokował zawiodło wiele razy. Stwierdził na przykład, że Bóg mu powiedział, by budował ogromny szpital, a to zawiodło. Bóg nie popełnia błędów, kiedy przemawia przez swoich proroków. On przyjął psią zapłatę, aby poprawić wizerunek swojej pożerającej pieniądze telewizyjnej usługi, kiedy V Księga Mojżeszowa 23,18 [Biblia Gdańska – wyd.] mówi: „Nie wnoś zapłaty nierządnicy, ani zapłaty psa w dom Pana, Boga twego, za jakikolwiek ślub, bo obrzydliwością u Pana, Boga twego, jest to oboje”. Czy możecie sobie wyobrazić prawdziwego, potwierdzonego proroka Bożego czyniącego kiedykolwiek taką rzecz?

PROROK DO POGAN

  Kaznodzieja Terry Sproule, wybitny biblijny uczony z Edmonton w Kanadzie, pastor dużej kaplicy Słowo Życia napisał książkę na temat tego proroka. Zacytuję z niej kilka paragrafów.

„Jezus został pewnego razu zapytany przez swoich uczniów: Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? [Mateusz 24, 3]. On odpowiada przy pomocy dość długiej rozprawy na temat wydarzeń, które miały miejsce od tego czasu aż do zakończenia i wnioskuje, że tym znakiem jest drzewo figowe [Mateusz 24, 32]”.

„Istnieje pewna kontrowersja pomiędzy studentami Biblii o to, czy figowe drzewo reprezentuje Izrael i czy Jezus wskazywał na to, że będzie to głównym znakiem końca świata, by zostali przebudzeni wybrani na Jego Powtórne Przyjście. Zostało to dalej poparte Jego Słowem u Łukasza 21, 24: „I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan”. Ten prorokowany odnośnik do pozycji Izraela w stosunku do pogan mógł się wypełnić tylko po zakończeniu II wojny światowej. Izrael, przechodząc przez wielkie cierpienia, został wezwany ze wszystkich krajów Europy i powrócił do kraju, który jest ich dziedzictwem. Ten maleńki, świeżo urodzony naród, stanął przed przeszkodami nie do przezwyciężenia, jednak zaskoczył świat, odnosząc sukcesy w wojnach, stając się dominującą militarną siłą na Bliskim Wschodzie”.

„Nie tylko to, oczywiście, było przepowiedzianym znakiem odnoszącym się do końca świata i przyjścia Chrystusa po swoją Oblubienicę. Lista ta jest o wiele dłuższa, zawierając w sobie takie wydarzenia jak wzrost poznania, co jest powtórką z dni Noego i Lota, powstanie antychrysta... Tak więc wzrastające natężenie wypełnionych proroctw, a także ustawiczny wzrost zachwiań klimatycznych na zmagającej się ze sobą ziemi, przekonał naukowców, ekonomistów, polityków i psychiatrów, jak również teologów, że główna katastrofa wisi w powietrzu”.

ZNAK PROROKA

„Ten znak jest wyjątkowy, ponieważ jest Bożym, oryginalnym sygnałem, który poprzedza każde główne biblijne wydarzenie. Jak na ironię w jednym czasie, ukazuje się Jego najbardziej jaskrawy znak, a również najbardziej przeoczony i błędnie zrozumiany. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom [Amos. 3,7]. Boży wzór działania wśród Jego ludu zawsze zawierał w sobie służbę proroka. Amos wyraził to, że Bóg nie czyni NIC bez tego, by wpierw posłał proroczego zwiastuna. Nawet powierzchowne studium historii Pisma odsłoni, że działo się dokładnie tak, jak zostało to oświadczone. Tragiczną stroną historii jest fakt, że proroków witano najczęściej ze sceptycyzmem i obelgami. Bez względu na to jak potężnym było Boże potwierdzenie, cierpieli oni ze strony tych, do których byli posłani. Jezus wyraził to przed faryzeuszami w Ewangelii Mateusza 23, 31-36, gdzie objawił, że oni i ich ojcowie są winni całej sprawiedliwej krwi proroków od Abla do Zachariasza”.

„Będziemy próbować pokazać fakt, że Bóg, aby podtrzymać tę boską ciągłość, raz jeszcze obiecał światu proroczego posłańca, aby obwieścił Jego Drugie Przyjście... tylko jedna służba w tym wieku spełnia kryteria takiego posłańca... William Branham był potwierdzony przez Boga, uznany przez jego pokolenie za głównego proroka, a następnie odrzucony przez krnąbrne i aroganckie laodycejskie pokolenie”.

CO MÓWI PISMO?

  Są miejsca Pisma, które potwierdzają, że miał pojawić się prorok, który poprzedzi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Istnieje szeroko rozpowszechniony pogląd, że od czasu pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, Bóg nie posyła już więcej proroków, by usługiwali Jego ludowi. Cielesny wykład Pism takich jak u Łukasza 16, 16 (Do czasów Jana był zakon i prorocy) i List do Hebrajczyków 1, 1 (Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas przez swego Syna) traktują jako dowód. Niech zostanie to wyraźnie powiedziane. Te miejsca Pisma nie wskazują na zaniknięcie proroków. One oświadczają tylko, że cząstkowe Słowo, które ci prorocy wypowiadali, było w pełni wyrażone w Chrystusie, tym Logos (Słowo), kiedy Ono zjawiło się w ciele. W Nowym Testamencie nie brakuje proroków, którzy pojawili się po Chrystusie, nie wliczając w to nawet proroczych usług, które oczywiście manifestowały się w apostołach takich jak Piotr, Paweł i Jan. Efezjan 3, 1-5:

Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan — bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra,
Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.
Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, Która nie była znana synom ludzkim (prorokom, Ezechiel 2, 1) w dawnych pokoleniach,
a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom...

  Paweł pokazuje tutaj, że nowotestamentowi prorocy nie tylko istnieją, lecz są ustanowieni, by nieść tajemnice starotestamentowych proroków (synów człowieczych), które w czasie zakonu były widoczne tylko w kształcie cienia. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez swego Syna, definiuje poselstwo wszystkich proroków i apostołów, którzy pojawili się po Pierwszym Przyjściu Chrystusa. Syn ciągle przemawia przez Jego ustanowionych posłańców. Pisma jednoznacznie wyjaśniają, że prorocza usługa będzie centralnym punktem końca świata (wieku). Po pierwsze skieruje ona pogan do prawdziwego poselstwa Syna (Logos – Słowo). Po drugie poniesie ona poselstwo Mesjasza do Żydów w czasie okresu Wielkiego Ucisku (Objawienie 11). W dalszej kolejności ujrzymy kilka miejsc Pisma, które we wspólnym zestawieniu wskazują na tego posłańca do pogan:

Amos 3, 7
Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.

   Pamiętajcie! Zanim ma miejsce jakiekolwiek znaczące biblijne wydarzenie, Bóg zawsze przemawia do proroka. Na przykład do Noego zanim przyszła powódź. Do Abrahama zanim Sodoma i Gomora zostały spalone. Do Mojżesza, by wyzwolił Izraela. Do Jana Chrzciciela zanim miało miejsce Pierwsze Przyjście (adwent) Chrystusa. Do Pawła, by skierował się do pogan i do dwóch świadków, którzy będą głosić do Żydów z Księgi Objawienia 11 itd.

Malachiasz 3, 23-24
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,
I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

  Jest tu proroctwo o Duchu Eliasza, którego przyjście poprzedzi dzień Pański. Każdy student Biblii wie, że wielki i straszny dzień Pana jest Powtórnym Przyjściem Chrystusa w mocy i sądzie. (Izajasz 2, 12 i 19; I Tesaloniczan 5, 2-3; II Piotra 3, 10)

Zwróćcie uwagę na to podwójne proroctwo. Eliasz przyjdzie by:

 • 1. Zwrócić serca ojców do dzieci
 • 2. Zwrócić serca dzieci do ojców

Kolejne miejsca Pisma wskażą, w jaki sposób to proroctwo się wypełniło.

Łukasz 1, 17
On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.

Jest tutaj mowa oczywiście o Janie Chrzcicielu, lecz zwróćcie uwagę, że Duch Święty rozdzielił proroctwo Malachiasza i pokazał, że Jan Chrzciciel wypełnił jego pierwszą część. Jan nie poprzedził wielkiego i strasznego Dnia Pańskiego, lecz ziemską służbę Jezusa jako Dobrego Pasterza.

Mateusz 17, 10-12
I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?
A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go...

Zauważcie, w jaki sposób Chrystus podtrzymuje ciągłość wcześniejszych miejsc Pisma przez to, że On również rozdzielił proroctwo dotyczące służby Eliasza. Jezus wskazuje na to, że część służby Eliasza już się wypełniła, a część dopiero się wypełni. Przedstawia dalszy aspekt służby tego proroka, wskazując, że on odnowi wszystkie rzeczy.

II Tesaloniczan 2, 3
Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia.

Paweł oświadcza, że Dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie nastanie odstępstwo od wiary. Odstępstwo jest tłumaczeniem greckiego słowa apostasia i oznacza ono porzucenie wiary. Jeśli czytelnik kontynuuje czytanie II Tesaloniczan 2, zwraca szczególną uwagę na 12. 13. i 15. wers, z których Paweł ostrzegał o odpadnięciu od Słowa Bożego przyniesionego przez apostołów. To właśnie miało miejsce od około 4. wieku, kiedy kościół rzymskokatolicki zyskał zwierzchność i jasno wynika, że zamienił autorytet Pisma na autorytet kościoła, zaślubiając w ten sposób chrześcijaństwo z pogaństwem.

Dzieje Apostolskie 3, 20-21
Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa,
Którego musi przyjąć niebo aż do czasu przywrócenia wszystkich rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.

Piotr również potwierdził fakt, że zanim Chrystus może powrócić fizycznie musi nastać odrestaurowanie. Słowo odrestaurowanie ma w języku greckim tę samą podstawę słowotwórczą jak słowo przywrócenie. Możemy więc to odczytać jako odrestaurowanie wszystkich rzeczy. Piotr określa również, czym są te rzeczy. Wszystkie rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Jest to odrestaurowanie całego Słowa Bożego. Co jeszcze zostało wypowiedziane przez proroków? (II Piotra 1, 20-21)

Otóż, dla ugruntowania dołączmy teraz nasz biblijny obraz do naszych końcowych wniosków.

 • 1. Eliasz przyszedł, by odrestaurować wszystkie rzeczy (Mateusz 17, 11)
 • 2. Wszystkie rzeczy muszą zostać przywrócone przed powtórnym Przyjściem Chrystusa (Dz. Ap. 3, 21)
 • 3. Te wszystkie rzeczy odnoszą się do Bożego Słowa, które przyszło przez Jego proroków (Dz. Ap. 3, 21)

Objawienie 10, 7
Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

   Ten siódmy anioł jest określony jako posłaniec, który głosi tajemnicę Bożą, która była zwiastowana Jego sługom prorokom. Tą tajemnicą jest tajemnica Chrystusa, który zgodnie z I Tymoteusza 3, 16 jest Bogiem zamanifestowanym w ciele. To ucieleśnienie było całą treścią poselstwa wczesnego kościoła, proroków i apostołów. W takim razie ten siódmy anioł potwierdzi to samo Słowo czy Logos dla pogańskiego Kościoła. Czytelnik powinien uświadomić sobie, że pierwsze trzy rozdziały Księgi Objawienia są skierowane do pogańskiego Kościoła. Opisany jest w nich stan i charakterystyka siedmiu pogańskich kościołów, które znajdowały się kiedyś w Azji Mniejszej. Błędem byłoby sądzić, że ten wykład miał zastosowanie tylko w dniu Jana. (Jan był apostołem, któremu zostało przekazane objawienie.) Pierwszy wiersz Księgi Objawienia charakteryzuje jej zawartość jako rzeczy, które wkrótce mają się stać. Cała ta Księga jest prorocza. Rozpoczyna się najbliższą przyszłością, kontynuując przez okres pogan aż do powołania 144. 000 żydów, Tysiącletniego Królestwa, Sądu przed Białym Tronem, a nawet Nowej Jerozolimy.

     Zatem tych siedem kościołów było również proroczych i ich cechy pasowały do siedmiu wieków, co złożyło się na cały okres przydzielony przez Boga dla pogan. Od Efezu aż do Laodycei, każdy wiek miał swego anioła, który przyniósł poselstwo od Boga. Słowo anioł znaczy posłaniec i w tym wypadku nie odnosi się do niebiańskiego posłańca, lecz do ziemskiego, przez którego Duch przemawia do zborów. Przez okres ostatnich 2000 lat Bóg wzbudził serię wielkich duchowych przywódców takich jak Paweł, Ireneusz, Martin, Columba, Luter i Wesley, by bronili wiary w każdym wieku (odnośnie aniołów odsyłam was do przypisu Hebr. 1, 4 w Nowej Biblii Scofielda).

   Ci reformatorzy, szczególnie po okresie ciemnych wieków, byli namaszczeni w celu rozpoczęcia tego odrestaurowania. Bóg pobłogosławił służby Lutra i Wesleya potężnym przebudzeniem, kiedy oświeciło ich światło Słowa. Jednak naśladowcy tych posłańców odmówili podążania za tym Światłem, kiedy Bóg kontynuował swoje objawienie. Oni zatrzymali się przy częściowym przywróceniu, zorganizowali się i stali denominacją, a następnie duchowo umarli, przybierając identycznie formalne cechy tego samego kościoła, z którego zostali wcześniej wyzwoleni. Stąd też Objawienie 10, 7 sygnalizuje, że służba siódmego anioła, czy też anioła do laodycejskiego wieku kościoła, będzie polegała na tym, by wygłosić całą tajemnicę, która została wcześniej już wspomniana. Kiedy zjawia się ten ostatni posłaniec, ogłasza całe Słowo (wszystkie rzeczy) od którego ten wczesny kościół odstąpił i objawia tajemnice związane z pochwyceniem Kościoła i powtórnym zjawieniem się Pana Jezusa Chrystusa.

  Jest to zdumiewające, że tak wielu ludzi, którzy byli świadkami służby Williama Branhama jest zapoznanych tylko z pierwszym i drugim pociągnięciem jego usługi. Dotyczyły one służby uzdrowienia dla świata. Bóg posłużył się tą służbą przy pomocy potężnego znaku-daru, który jej towarzyszył, aby pozyskać uwagę ludzi. Oni jednak nie dopisali, by iść dalej i poznać, czym jest trzecie pociągnięcie. Jest ono przywróceniem Słowa składającym się z około 220 poselstw, które w większości zostały wygłoszone w jego zborze, w Jeffersonville, w stanie Indiana. Akcent nie jest na uzdrowienie, jak było to w pierwszych dwóch pociągnięciach, ale na Słowo przywrócone w pełni... Boże Logos, które może otrzymać i przekazać dalej jedynie prawdziwy prorok. Z ponad 1000 religijnych denominacji, jakie znajdują się w Ameryce, każda twierdzi, że posiada poprawny wykład Słowa. Bóg sam musiał zstąpić na scenę, aby podać poprawny i doskonały wykład Słowa, tak by zainicjować proces pochwycenia. Wymagało to służby głównego proroka. Pochwycenie powinno nastać w efezkim wieku kościoła, oni jednak zgubili swoją pierwszą miłość. W końcu Kościół wszedł do ciemnych wieków, gdzie Słowo Boże zostało przyćmione.

BOŻE WYZNACZONE CZASY

„WSPOMNIJCIE NA SPRAWY DAWNE, ODWIECZNE, ŻE JA JESTEM BOGIEM I NIE MA INNEGO, JESTEM BOGIEM I NIE MA TAKIEGO JAK JA.
JA OD POCZĄTKU ZWIASTOWAŁEM TO, CO BĘDZIE, I Z DAWNA TO, CO JESZCZE SIĘ NIE STAŁO. JA WYPOWIADAM SWÓJ ZAMYSŁ,
I SPEŁNIA SIĘ ON, I DOKONUJĘ WSZYSTKIEGO, CZEGO CHCĘ.
PRZYWOŁUJĘ ZE WSCHODU PTAKA DRAPIEŻNEGO, A Z ZIEMI DALEKIEJ MĘŻA, KTÓRY WYKONA MÓJ
ZAMYSŁ; JAK POWIEDZIAŁEM, TAK TO WYKONUJĘ, JAK POSTANOWIŁEM, TAK TO CZYNIĘ”. [Izajasz 46, 9-11]

14 maja 1948 roku Izrael stał się narodem, proroczy zegar zaczął znowu tykać. Był to znak końca.

„JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ JAKA JEST GODZINA, OBSERWUJ IZRAEL!”

   Bóg przygotowywał drogę już 15 lat wcześniej, kiedy SŁUP OGNIA (często fotografowany) pojawił się nad niedużym baptystycznym kaznodzieją 11 czerwca 1933 roku, kiedy chrzcił nawróconych do Pana Jezusa Chrystusa w rzece Ohio w przemysłowym, przybrzeżnym miasteczku Jeffersonville, w stanie Indiana. To, że Bóg wybrał baptystę, a nie zielonoświątkowca, by wygłosił to główne poselstwo przywrócenia, z pewnością było naganą ich nowoczesnego stanowiska! Od tego momentu aż do końca 1965 roku ten główny prorok pozostawił bezpośrednie dziedzictwo od Boga dla wybranej i powołanej grupy ludzi. To dziedzictwo zawiera sporo ponad tysiąc poselstw na taśmach magnetofonowych, oraz w formie książkowej, przeznaczonych dla naszej wiedzy i pożytku. 9 listopada 1989 roku upadł Mur Berliński, wypełniając to, co Bóg objawił swemu prorokowi. Przekazał on to proroctwo 19 marca 1962 roku w poselstwie Znak Nasienie czasu końca, w Tifon, stan Georgia. „ISTNIAŁO RZYMSKIE PRZEBUDZENIE. KIEDY ONI ODDADZĄ TĘ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ BERLINA, WTEDY TO UMIEŚCI RZYMSKIE IMPERIUM DOKŁADNIE NA TĘ SAMĄ POZYCJĘ, NA JAKIEJ ZNAJDOWAŁO SIĘ W CZASACH JEZUSA”. Było to wypowiedziane przez kaznodzieję Branhama 27 lat wcześniej. On odszedł ze sceny ćwierć wieku temu, licząc do roku 1991, w którym napisano tę książkę.

   Tak więc, jeśli jesteś zdumiony tymi szokującymi wydarzeniami, które wstrząsnęły Związkiem Radzieckim i Wschodnią Europą, świadczy to, że byłeś w jakimś wytwornym towarzystwie. Świat spoglądał ze zdumieniem, kiedy Michaił Gorbaczow poszedł na ustępstwa w sprawie kontroli zbrojeń, następnie spotkał się z Janem Pawłem II i stał cicho, kiedy Wschodnie Niemcy zburzyły Berliński Mur, który stał tam przez całe pokolenie. Reżim komunistyczny w Rumunii uległ zmianie i komunistyczne rządy Polski, Czechosłowacji i Węgier poddały się dramatycznym zmianom. Dean Rusk, Robert McNamara oraz William Fulbright, cała wcześniejsza Rada Ministrów Stanów Zjednoczonych była ogromnie zdziwiona.

   Wszystko się rozpoczęło, kiedy sługa wysokiego kalibru Karol Wojtyła został pontyfikowany w 1978 roku jako JAN PAWEŁ II. Pierwsze narzędzie jakim się posłużył to SOLIDARNOŚĆ. Wepchnął on na międzynarodową arenę RELIGIJNY NACJONALIZM jako narzędzie SPOŁECZNEJ WOLNOŚCI. Miało to swój debiut na wrogim terenie Związku Radzieckiego współdziałając, w tym samym czasie, ramię w ramię z podstawowymi przesłankami kapitalistycznego supermocarstwa, STANAMI ZJEDNOCZONYMI. DR MALACHIASZ MARTIN, dobrze poinformowany jezuita i współpracownik sławnego kardynała Bea, skomentował to w swojej książce KLUCZE TEJ KRWI, której objętość wynosi 734 stronice. „WSZYSTKO MUSI SIĘ ZMIENIĆ! POLSKI PAPIEŻ... JEGO PIERWSZYM WYZWANIEM BYŁA: POLSKA”. Miało to miejsce 2 czerwca 1979 roku, kiedy on wstąpił do ostatniej rozgrywki tysiąclecia. Komunizmowi zostało rzucone wyzwanie!

   Od tego czasu sławni mediatorzy zaczęli zabiegać choćby o krótkie spotkanie z Janem Pawłem II. Chylący się ku upadkowi polityczni liderzy zaczęli maszerować do Rzymu. Międzynarodowi menadżeży przychodzą i odchodzą. (Dlaczego menadżeży?) Dziwna rzecz, ale zachodni globaliści myślą, że to oni zarządzają wprowadzanie zmian. TO PRAWDA! Jest to RZYMSKIE PRZEBUDZENIE, które zapowiedział kaznodzieja Branham. Wschodnia Europa i Rosja nie staną się takimi demokratycznymi państwami jak Ameryka. Oni akceptują teraz kościół. Doznali zmiany w kierunku EKONOMICZNEGO RYNKU, co wprowadziło system rywalizacji. Wiele wydarzeń, które miały miejsce w Europie w czasie ostatnich chwil 1989 i 1990 roku jest bezpośrednio powiązanych z Objawieniem 17 i częścią Księgi Daniela 7. W poselstwie OSKARŻENIE w 1963 roku kaznodzieja Branham powiedział: KOMUNIZM I KATOLICYZM POŁĄCZĄ SIĘ RAZEM. To się stało w 1989 roku. I znowu prorok miał rację!

Katolicki kościół powrócił po 72 latach. Kościół został odrzucony na początku XX wieku, podczas bolszewickiej rewolucji, która miała miejsce w 1917 roku.

    Ósmy król z Księgi Objawienia 13, 11 jest KOŚCIELNYM KRÓLEM, którym będzie, jak powiedział prorok, PAPIEŻ, KTÓRY WYCHODZI Z AMERYKI ZGODNIE Z PROROCTWEM! W czasie Burzy Pustynnej oglądaliśmy jednostki militarne NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, które ustawiły się do walki przeciw Irakowi, starożytnemy Babilonowi według Pisma. Jednego z tych dni zobaczymy te same wojska Narodów Zjednoczononych, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, wyruszającymi przeciw Izraelowi. To, co widzieliśmy w czasie Burzy Pustynnej było przeglądem tego, co leży przed Izraelem.

   Istnieją tylko 4 pogańskie światowe królestwa. To 4. i ostatnie pojawia się teraz w całej swojej pełni. Ameryka wkrótce zapomni o Izraelu i połączy się z Arabami. Teraz Ameryka fl irtuje z Arabami. Izrael jest niewygodą, że tak powiem. Księga Zachariasza 12, 3 mówi: „W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi”. W 1957 roku kaznodzieja Branham prorokował w poselstwie WTEDY PRZYSZEDŁ JEZUS, kiedy się modlił: PANIE, TY WIESZ, ŻE AMERYKA POŁĄCZY SIĘ Z ARABAMI PRZECIW IZRAELOWI I BĘDZIE PRZEKLĘTA.

DWÓCH POSŁAŃCÓW DO SODOMY

   Tych dwóch posłańców do Sodomy z pewnością należycie wykonuje swoje zadanie. Oral Roberts razem z Davidem Du Plessis wprowadzili zielonoświątkowy ruch do ekumenizmu. Billy Graham szczerze wierzy, że część jego misji polega na udzieleniu pomocy dla kościoła katolickiego. Odsyła nawróconych z katolickiego kościoła z powrotem do kościoła Matki.

   W 1980 roku, w styczniowym wydaniu SOBOTNIEGO WIECZORNEGO ZWIASTUNA został zamieszczony artykuł Billy Grahama zatytułowany PAPIEŻ, PIELGRZYM, BUDOWNICZY MOSTÓW. Wypowiedział się on na temat papieża Jana Pawła II, o czym wspomniał Dr Malachiasz Martin w swojej książce KLUCZE TEJ KRWI, jako o największym przywódcy współczesnego świata i jednym z największych moralnych i duchowych przywódców tego wieku. Wysnuwa on końcowy wniosek, pisząc: Papież Jan Paweł II dążył do tego, by przemawiać tak, do spragnionych duchowo w tym wieku, jak chrześcijanie przemawiali przez stulecia do pragnących duchowego pokarmu każdego wieku, wskazując im na Chrystusa. Zarówno ty jak i ja wiemy, że papieski system nie wskazuje ludziom na Chrystusa. Ten system wskazuje ludziom dziewicę Marię. W telewizyjnym wywiadzie Dr. Malachiasz Martin powiedział, że: „Papież Jan Paweł II polega również na działaniu niebios, które ma miejsce przez matkę Bożą. Ta Maria jednoczy razem 1 miliard ludzi w świecie islamu, 800 milionów ludzi w Indiach, ponad 1 miliard ludzi w Chinach i 120 milionów ludzi w Japonii”.

   Billy Graham to człowiek znajdujący się w zamieszaniu, który w swojej nieświadomości został użyty przez szatana, aby założyć fałszywe królestwo antychrysta, które dojdzie do swego szczytu pod zwierzchnością jednej głowy pod postacią ogólnoświatowego kościelnego władcy. Taki rozwój wydarzeń jest całkiem możliwy zanim przeminą lata dziewięćdziesiąte. Charyzmatycy i zielonoświątkowcy są również zwiedzeni i w zamieszaniu. Brat Branham powiedział Davidowi Du Plessis w 1950 roku, że on wprowadzi zielonoświątkowców do ekumenicznego ruchu. Osiągnął to przed swoim odejściem w 1987 roku. Tacy charyzmatycy jak Bob Mumford, Ern Baxter, Oral Roberts i Międzynarodowa Społeczność Biznesmenów Pełnej Ewangelii już tam powróciła, biorąc Rzym w swoje objęcia. Ich mowa w obcych językach jest sądem skierowanym przeciwko nim, tak samo jak napis w obcych językach na ścianie babilońskiego pałacu był skierowany przeciwko ucztującym na święcie Baltazara. Jest to wielkie zwiedzenie z Mateusza 24, 24: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze (znaczenie słowa Mesjasz to Chrystus) i fałszywi prorocy (kaznodzieje) i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych”. Oczywiście nie jest to możliwe w wypadku wybranych, lecz tak to wygląda z niewybranymi, głupimi pannami z Mateusza 25.


William Branham i Oral Roberts

William Branham i Ern Baxter

MIĘDZYNARODOWA SPOŁECZNOŚĆ BIZNESMENÓW PEŁNEJ EWANGELII

   Jednymi z pierwotnych założycieli FGBMFI byli Demos Shakarian, Carl Williams, Henry Carlson, Clayt Sonmore i jedenastu innych. Na początku lat 50. pan Sonmore miał wiele poważnych dyskusji z kaznodzieją Branhamem. W lutym 1958 roku, podczas swego pobytu na Jamajce, kaznodzieja Branham objawił mu wiele rzeczy dotyczących świata polityki i duchowych wydarzeń, wymieniając role jakie odegrają w i Demos Shakarian w trakcie konferencji tym pewne jednostki i organizacje. Pomiędzy tymi oświadczeniami była przepowiednia: TEN POWSZECHNY I DRUZGOCZĄCY CHARYZMATYCZNY KOMPROMIS POPROWADZI W KOŃCU WSZYSTKO POPRZEZ TEN ŚRODKOWY DZIEDZINIEC ZAMIESZANIA Z POWROTEM DO RZYMU.

Ten środkowy dziedziniec nawiązuje do świątyni, która był typem ŚWIĘTEGO MIEJSCA. Oto trzy wielkie święta izraelskie:

 • ŚWIĘTO PASCHY
 • ZIELONE ŚWIĘTA
 • ŚWIĘTO NAMIOTÓW

Były one również cieniami okresów czasu:

 • ŚWIĘTO PASCHY TYPEM ZBAWIENIA
 • ZIELONE ŚWIĘTA TYPEM CHRZTU DUCHEM ŚWIĘTYM
 • ŚWIĘTO NAMIOTÓW TYPEM POWROTU DO EDENU Z OBECNOŚCIĄ PANA (To święto mogło być obchodzone dopiero po tym, co miało miejsce na GÓRZE ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA)

   Ten „środkowy dziedziniec zamieszania” to zielonoświątkowcy. W świętym miejscu świątyni stało siedem świeczników, które reprezentowały siedmiu posłańców do siedmiu wieków kościoła, którzy wypełnili siedem proroczych wieków z Księgi Objawienia, z rozdziałów 2 i 3. W tym środkowym przedsionku znajdował się stół z chlebem pokładnym, który w Piśmie zawsze reprezentował Słowo Boże. Ten chleb był przygotowywany przez kapłanów, którzy byli ludźmi zajmującymi się Słowem Bożym. To jest właśnie to, co wskazuje na to zamieszanie. Poprzez wieki kościoła to kapłaństwo (usługujący) zmieszało swoją mądrość z Bożym Słowem, co wyprodukowało skrzyżowane Słowo. Rozważcie fakt, że w dzisiejszej Ameryce znajduje się setki chrześcijańskich denominacji, a jednak żadna z nich nie mówi tak samo. Zielone Święta z Dziejów Apostolskich 2 były narodzeniem wieków kościoła. Wszystkie kościoły istnieją właśnie z powodu tego, co się tam stało. Obchodzenie tego święta stało się naprawdę „środkowym dziedzińcem zamieszania”.

   Podczas trzygodzinnej konferencji na Jamajce, kaznodzieja Branham powiedział panu Sonmore, że GODZINA CIEMNOŚCI ZSTĘPUJE NA ZIEMIĘ, A PO 1977 ROKU BYŁO TAK CIEMNO, ŻE NIE WIDZIAŁ JUŻ ŻADNEJ PRZYSZŁOŚCI. Wygląda to jak jakieś wtrącenie, przerwę w czasie, w której kaznodzieja Branham, po okresie tej przepowiedni, przynosi znowu prorocze tematy w swoich poselstwach. Kaznodzieja Branham podzielił się wcześniej z panem Sonmore opinią o sile odchylenia się i odstępstwa, które rozpoczęło się i zaczęło funkcjonować w CHARYZMATYCZNO – EKUMENICZNYM PRZEBUDZENIU znanym pod inicjałami C.E.R. Kaznodzieja Branham prorokował, że cielesne i intelektualne decyzje C.E.R. będą wychwalane przez denominacje i ekumenizm i że one odrestaurują i ugruntują dogmatyczną strukturę kościoła. Będą oni promować nikolaityzm i odnowią stosunki z Rzymem i jego córkami, spomiędzy których zostali wydaleni pierwotni zielonoświątkowcy.  

Po konferencji zorganizowanej przez FGBMFI na Jamajce
w 1959 roku, na której usugiwał William Branham

 

   Aż do ostatnich kilku lat istniała wielka przepaść pomiędzy protestantami a katolikami. Potem pojawił się na scenie John Kennedy i został wybrany na prezydenta przez wpływ głosujących kobiet. Tylko prawdziwy prorok mógł przepowiedzieć dialog, który ma obecnie miejsce pomiędzy systemem katolickim a protestanckim. „Mowa w obcych językach” i charyzmatyczne przeżycia zostały wprowadzone do tych skostniałych kościołów przez niektórych członków FGBMFI. Wydarzyło się to w latach 50. i na początku lat 60. Tym sposobem, te dwie zupełnie oddalone od siebie gałęzie chrześcijańskiego kościoła, zaczęły się zbliżać. Zdecydowana większość chrześcijańskich kościołów wierzy w tysiącletnie panowanie Chrystusa, wierząc, że kościół jest tym Królestwem. Są też tacy, którzy zajmują się tym, co ma miejsce po Tysiącleciu. Są też dzisiaj odłamy, które nauczają o Panowaniu, Odbudowywaniu i Królestwie, które teraz ma miejsce. To właśnie doprowadzi do chrześcijańskiej ekonomii, a wtedy pojawi się obraz bestii, o którym prorokował kaznodzieja Branham. Amerykański ekumeniczny protestantyzm tworzy wierny wizerunek władzy, jaką jest Rzym, łącząc się z nim, a to wszystko staje się światowym systemem kościołów antychrysta. Kaznodzieja Branham prorokował w poselstwie zatytułowanym DZIEJE DUCHA ŚWIĘTEGO, wygłoszonym w 1954 roku, że takie rzeczy będą miały miejsce.

„Wierzę, że jednego z tych dni, kiedy Zjednoczona Federacja Kościołów będzie działać i TEN NOWY PAPIEŻ WYŁONI SIĘ ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I ZDOBĘDZIE UZNANIE ZGODNIE Z PROROCTWEM (Objawienie 13, 11-18 ...ta bestia pełna mocy, to Stany Zjednoczone, a te dwa rogi reprezentują państwową i kościelną moc), oni uformują posąg dla bestii (Rzymu). Mówię wam, PRAWDZIWY BOŻY KOŚCIÓŁ zostanie zgromadzony razem”.

Ruch charyzmatyczny, jako fałszywy prorok, udzielił tej bestii życia. Ogromny zastęp amerykańskich chrześcijan został zwodniczo poprowadzony, by przekazać życie i moc Rzymowi. Kaznodzieja Branham powiedział: „W OSTATECZNYM ROZRACHUNKU RZYM KONTROLUJE EWANGELICZNE I CHARYZMATYCZNE DZIAŁANIA”.

   Podczas Międzynarodowej Ewangelicznej Konferencji w 1983 roku, Billy Graham włączył światowe ogniwa zielonoświątkowo-charyzmatyczne do swojego stowarzyszenia w Amsterdamie. Na drugim Międzynarodowym Kongresie Ogólnoświatowego Ewangelizmu w Manilii (11-20 lipca 1989 roku) prowadzonym przez Grahama, główny nacisk został położony na przeszkolenie ewangelicznych chrześcijan w nauce charyzmatycznej. A dalej, w 1990 roku, pod kierownictwem Billy Grahama, Misja Quebec kieruje się na Watykan. Wtedy to ewangeliczni i zielonoświątkowcy nastawili się w pełni na ekumenizm. W 1956 roku grupa FGBMFI wybrała świeckie królestwo, które zostało ukształtowane w oparciu o ludzką mądrość, zamiast kontynuować współpracę z Bożym prorokiem, który został przed nimi postawiony. Kaznodzieja Branham, podobnie jak biblijny Samuel, był potwierdzonym Prorokiem, Sędzią i Widzącym. Potrafił w bardzo umiejętny sposób rozsądzić pomiędzy kosztownym a plugawym. Jednak to, przez Boga ustanowione kierownictwo, zostało odrzucone 27 czerwca 1956 roku, kiedy CHARYZMATYCZNO – EKUMENICZNE PRZEBUDZENIE zostało im przedstawione. W tym dniu Boża Chwała podniosła się z tego ŚRODKOWEGO DZIEDZIŃCA i opuściła ich... Fundamentalne i ewangeliczne denominacje zatrzymały się przy ZIELONYCH ŚWIĘTACH i ŚWIĘCIE PASCHY.

   Historia zanotowała, że w środę 27 czerwca 1956 roku na konferencji FGBMFI kaznodzieja Branham przemawiał przed wielką ilością delegatów i zaproszonych gości. Zgromadził się tam ZIELONOŚWIĄTKOWY DZIEDZINIEC. Był tam kaznodzieja David Du Plessis i Oral Roberts. Duch Boży wypisał niewidzialne litery ICHABOD (Chwała odeszła – wyd.) jako następstwo tego, co miało miejsce w tym dniu. W siedmiu wiekach kościoła nastała zmiana z powodu wydarzeń, które zostały zapoczątkowane w tym niesławnym dniu. Ta zmiana dotyczyła nie tylko tego wieku, ale całego kierunku okresu czasu pogańskich wieków kościoła, które miały swój początek w dniu Zielonych Świąt w Dziejach Apostolskich 2. Ta duchowa śmierć, która wstąpiła, nie objawiła się bezpośrednio. Tak samo jak fi zyczna śmierć z powodu nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Nie stało się to od razu, choć Bóg to do nich powiedział.  

 Demos Shakarian, Henry Krause, Clayt Sonmore i kaznodzieja William Branham spotkali się wieczorem, dzień wcześniej, by ustalić, co przedstawią ludziom na tej konferencji. Następnego wieczoru, podczas głównego spotkania, wyszło ze zgromadzenia prorockie ostrzeżenie: „Powstańcie, poświęćcie się, oddzielcie się i oczyście ten lud! Poświęćcie się na dzień jutrzejszy, ponieważ TAK MÓWI PAN, Bóg Izraela. Pomiędzy wami znajduje się przeklęta rzecz! Nie możecie się ostać przed swoimi nieprzyjaciółmi, dopóki to przekleństwo nie będzie spomiędzy was usunięte. O poranku będziecie przyniesieni przed Moje oblicze, by samemu się osądzić i jeśli się nie zastanowicie, wtedy Ja was osądzę”.

Tego dnia na podwyższeniu siedzieli: Oral Roberts, Tommy Hicks, David Du Plessis, Gordon Lindsay, Demos Shakarian, Henry Krause, William Branham i Clayt Sonmore. Pan Sonmore był gospodarzem tej konferencji, która miała miejsce w Minneapolis, w stanie Minnesota. Oral Roberts i David Du Plessis przedstawili na tej konferencji sprawy, które miały miejsce w ekumenicznej działalności Światowej Rady Kościołów. Nowy pomysł CHARYZMATYCZNO – EKUMENICZNEGO PRZEBUDZENIA został przedstawiony 2000 osobom na tej konferencji .

ARKA POJAWIŁA SIĘ NA DRODZE

By zrozumieć tło tego, co w końcu zrodziło Charyzmatyczno – Ekumeniczne Przebudzenie i jakie jest jego powiązanie z FGBMFI, koniecznym jest zająć się formacją o nazwie RUCH PÓŹNEGO DESZCZU z 1948 roku. Prawdę mówiąc był to wczesny deszcz, który spadł na zgromadzenia na ULICY AZUSA w Los Angeles w 1906 roku, a wcześniej w Topeka, Kansas.

Budynek na ulicy Azua w Los Angeles,
gdzie w 1906 roku rozpoczęło się
zielonoświatkowe przebudzenie

   Z powodu kontaktów, które miałem z tą sprawą, czułem się w obowiązku, aby przedstawić tę historię. Pani Ungren i ja zrezygnowaliśmy ze służby wśród Południowych Baptystów, aby przyjąć powołanie do pracy w bardzo dużym zborze w Detroit, w stanie Michigan. Była to MISYJNA KAPLICA BETEZDA. Byłem zaproszony do tej pracy z powodu mojej literackiej przeszłości, by być wydawcą miesięcznego czasopisma oraz przygotowywać serie lekcji szkoły niedzielnej i tomiki różnych poselstw. W okresie tamtego przebudzenia ludzie przybywali z całego świata, a wśród nich mnóstwo kaznodziejów. Pomiędzy tymi, którzy przybyli w różnym okresie czasu byli Mattsson-Boze z NIEZALEŻNEGO ZGROMADZENIA BOŻEGO w Chicago oraz Lewi Pethrus, pastor wielkiego Filadelfijskiego Zboru w Sztokholmie w Szwecji. Ten zbór był jednym z największych zgromadzeń na świecie. Byli oni wydawcami codziennej gazety o ogólnokrajowym zasięgu oraz posiadali ogólnoświatową sieć radiową. Kaznodzieja Pethrus był wcześniej baptystycznym kaznodzieją.

Joseph Mattson Boze i William Branham

    Dalszym dobrze znanym kaznodzieją był Dr Thomas Wyatt, usługujący SKRZYDEŁ UZDROWIENIA, stacji radiowej w Portland, Oregon. Wcześniej był on metodystycznym kaznodzieją. Te audycje były nadawane przez sieć ABC i 552 Zjednoczone Stacje. W późniejszym okresie audycje te były nadawane z budynku ambasady w większym mieście Los Angeles. Przybył również kaznodzieja Ivan Spencer. Zgromadzał on razem ponad 100 zborów na północnym wschodzie, które nosiły nazwę ZIELONOŚWIĄTKOWE ZGROMADZENIA ELIM.

   Przybyli również tacy jak Dr Paul Grubb, pastor Kaplicy Wiary i wydawca GŁOSU WIARY, magazynu z Memphis, Tennessee. Również Dr Earl Lee z Los Angeles i F.G. Conley z Tulsa, Oklahoma, który nadawał GODZINĘ STARODAWNEJ RELIGII. Przybył również kaznodzieja Stanley Frodsham. Był on wydawcą ZIELONOŚWIĄTKOWEJ EWANGELII, ofi cjalnego wydawnictwa Zgromadzeń Bożych przez 28 lat. Przybyli ci, a także wielu innych wspaniałych i szanowanych kaznodziejów. Wiedzieli oni, że coś złego dzieje się z organizacyjnym systemem zielonoświątkowców.

   Ruch Późnego Deszczu został zapoczątkowany w 1948 roku w North Battleford w Kanadzie i szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. Na początku nie było miejsca na zaszczyty, honory ani zawodowych kaznodziejów. Większość odczuwała, że Bóg nie pobłogosławi czegoś, co sprawi podział Jego ludu na oddzielne grupy duchowieństwa i laików. Pierwotnie, Ruch Późnego Deszczu wierzył, że Boży lud jest królestwem kapłanów, składających się ze wszystkich tych, którzy posiadają chrzest Duchem Świętych. Tak czy owak, nie trwało długo, kiedy ten Ruch zaczął dzielić się na różne odłamy. Wśród niektórych zaczął być widoczny nikolaityzm przy budowaniu Królestwa z innymi. Były jakieś błędy w doktrynie. Około 1952 roku Ruch Późnego Deszczu zgubił swój rozmach. Było kilku, którzy usiłowali być Królami Wzgórza. Wszystkie te elementy złożyły się na upadek tego ruchu.

SŁOWNIK ZIELONOŚWIĄTKOWYCH I CHARYZMATYCZNYCH RUCHÓW poświęca 20 długich paragrafów manifestacji Ruchu Późnego Deszczu. Jest w nim kilka podobieństw do wczesnego zielonoświątkowego przebudzenia, które rozpoczęło się w misji na ulicy Azusa w Los Angeles w 1906 roku. W Kaplicy Stone w Chicago, Illinois, gdzie pastorem był William H. Piper, publikowano czasopismo o nazwie EWANGELIA PÓŹNEGO DESZCZU, a miało to miejsce w 1908 roku. Wydano również kilka książek, a jedna z nich nosiła nazwę PRZYMIERZE PÓŹNEGO DESZCZU, którą napisał D. Wesley Myland. Posiadam tę książkę w mojej prywatnej biblioteczce. Kaznodzieja Myland był wykształconym kaznodzieją metodystycznym i obdarowanym nauczycielem wczesnej nauki zielonoświątkowej.

Kilka rzeczy wywarło wpływ na początki Ruchu Późnego Deszczu:

 • książka Franklina Halla na temat postu i modlitwy
 • zarządzanie zboru wzorem Niezależnych Zgromadzeń Bożych, których nauka była w rzeczywistości ugruntowana na książce o nauce kościoła wydanej przez Lewi Pethrusa
 • Nowa rzecz, o której prorokował Izajasz, a w szczególności początek służby Williama Branhama

   Ważną publikacją w tamtym czasie było ŚWIĘTO NAMIOTÓW wydane przez George H. Warnocka. Teza zawarta na tych 122 stronicach była prosta. Święto Paschy wypełniło się w śmierci Jezusa Chrystusa na Golgocie. Święto Zielonych Świąt spełniło się w czasie Pięćdziesiątnicy w 2. rozdziale Dziejów Apostolskich. Zaś Święto Namiotów nie wypełniło się jeszcze, miała tylko miejsce jego częściowa manifestacja w czasie przebudzenia Późnego Deszczu w 1948 roku. Takie były jego myśli i wielu w tamtym czasie to przyjęło.

W 1961 roku moja mama i mój tata zapytali kaznodzieję Branhama, co sądzi o książce ŚWIĘTO NAMIOTÓW. Odpowiedział: Nie sądzę, by nastał już na to odpowiedniczas. Oczywiście, wydarzenie z Góry Zachodzącego Słońca nie miało jeszcze miejsca. Stało się to 28 lutego 1963 roku.Chrystus nad Górą Zachodzącego Słońca

    Były jeszcze inne cechy przebudzenia Późnego Deszczu, takie jak nacisk na usługujące dary z 4. rozdziału Efezjan, fundamentalne nauki z Hebrajczyków 6, 1-2 i nauczanie na podstawie cienia naturalnej świątyni.

   Kiedy ruch Późnego Deszczy przeminął, pojawiła się grupa biznesmenów, która była zmartwiona zanikiem duchowości zielonoświątkowego systemu. Oddzielili się oni od grzechu nikolaityzmu, pychy, budowania królestwa i kultu osobowości. Ta mała grupa biznesmenów określiła się mianem MIĘDZYNARODOWEJ SPOŁECZNOŚCI BIZNESMENÓW PEŁNEJ EWANGELII. Zaczęli oni funkcjonować w 1952 roku i od roku 1953 ich liczba znacząco rosła.

 

William Branham głosi na konferencji FGBMFI
w Waszyngtonie DC, w 1954 roku

   Końcem 1952 roku pani Ungren i ja opuściliśmy Detroit, gdy dojrzeliśmy negatywne tendencje wkradające się do tego ruchu. Następnie po krótkim pobycie w czasie roku szkolnego w Tulsa, Oklahoma, powróciliśmy razem z Południowymi Baptystami, czując się jakoś zniechęceni. Byli też inni, którzy mieli takie odczucia i przestali identyfikować się z tym ruchem.

W tym czasie FGBMFI kontynuowała, mając w myślach swój pierwotny zamiar i do 27 czerwca 1956 roku zostało uformowanych około 15 oddziałów. Dzisiaj jest ich około 3000. Kaznodzieja Branham był między nimi należycie przyjęty jako prorok ustanowiony przez Boga. Był on dla nich prorokiem-stróżem. W tych latach kaznodzieja Branham był często wzywany, aby usługiwać dla tych biznesmenów. Na drugiej Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w Constitution Hall w Waszyngtonie D.C. w 1954 roku był on głównym mówcą. Na jednym z tych zgromadzeń, został wykonany zapis video, który nosił tytuł: GŁĘBINA WZYWA GŁĘBINĘ. Taśma ta jest ciągle dostępna. Mam jej kopię.W. Branham modli się za potrzebami
po zkończonym poselstwie
w Waszyngtonie DC w 1954 roku

 

   Tak wyglądały te sprawy w okresie kilku następnych lat. W lutym 1963 roku miała miejsce w Phoenix, Arizona konferencja FGBMFI. Był to moment, kiedy Pan wypowiedział przez swego proroka swoje zupełne niezadowolenie z FGBMFI, ponieważ stali się jak wszyscy pozostali. „PO PROSTU KOLEJNA ORGANIZACJA, TAKA JAK WSZYSTKIE POZOSTAŁE”. Po tym, kiedy Pan wyraził swój gniew, został on podniesiony przez Ducha Pańskiego i okręcony dwa razu o 360 stopni, a potem, kiedy opuszczał podwyższenie, zawołał donośnym głosem: „WYJDŹ Z POMIĘDZY NIEJ LUDU MÓJ!”. W przeciągu kilku chwil, po tym, kiedy to powiedział, śpiesznie zwołano posiedzenie zespołu kierowniczego.

   Na tym spotkaniu zgromadziło się 19 mężczyzn. Został przedstawiony następujący wniosek: „JUŻ NIGDY WIĘCEJ WILLIAM BRANHAM NIE ZOSTANIE ZAPROSZONY JAKO MÓWCA NA ŻADNE Z PRZYJĘĆ FGBMFI”. Ten wniosek został przegłosowany w stosunku 17 do 2. Jako następstwo tego wniosku, Carl Williams i Clayt Sonmore (obaj byli vice prezydentami FGBMFI) wystosowali swoją rezygnację, w przypadku przyjęcia tej decyzji i zapisania jej w protokole. Ze względu na duże znaczenie ich osobowości i świadomość, że ich odejście wywarłoby znaczny wpływ na tę społeczność, wniosek ten został uchylony i usunięty z protokołu. Chociaż większość tych mężczyzn przy ponownym głosowaniu opowiedziała się za usunięciem tego wniosku z protokołu, to jednak ciągle byli oni przekonani, aby ograniczyć i zepchnąć na boczny tor usługę tego proroka. Od tego dnia rozpoczęło się pogardzanie Słowem Pańskim, szemranie przeciwko temu prorokowi. Oni zaczęli się wypowiadać przeciwko posłańcowi, którego Bóg posłał do zboru w Laodycei. Był to kościół zielonoświątkowy w ŚRODKOWYM DZIEDZIŃCU ZAMIESZANIA. Choć William Branham przemawiał do nich od czasu do czasu aż do końca 1965 roku, w gruncie rzeczy było to jednak bez efektu. Naturalnie, zwykły rozsądek zapyta o fakt, czy jest możliwe, aby jedna osoba była w porządku, a rozrastająca się organizacja setek wpływowych mężów w błędzie. Istnieje jednak wykład do tego w Piśmie. W dniach 400 proroków Achaba był na ziemi jeden Micheasz (I Królewska 22). Historia, która tam miała miejsce, udowodniła, że Micheasz miał rację i był potwierdzony. Tak samo będzie z tym prorokiem.

KONIEC EPOKI

Epoka wielkiego przebudzenia doszła do końca. Od czasu Bożego nawiedzenia w North Battleford, w Kanadzie, w 1948 roku, głos Williama Branhama był: „GŁOSEM WOŁAJĄCEGO NA PUSTYNI ZIELONOŚWIĄTKOWEJ”. Od 1963 roku aż do 1965 roku był to Głos Boży kończący tę epokę. Bóg przemawiał przez swego proroka, zakończając ZIELONOŚWIĄTKOWE ŚWIĘTO. Bóg zsyłał im „Deszcz Żniwny”, prawdziwy późny deszcz, który był obiecany na czas końca. Było to rzeczywiste wylanie, jako rezultat trzeciego pociągnięcia usługi proroka Eliasza. Były to następstwa wydarzenia na GÓRZE ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA. Czasopismo Life opublikowało to zdarzenie. Zostało to zamieszczone w czasopiśmie Science, a również w corocznym wydaniu Encyklopedii Colliera.


Okładka czasopisma Science z dnia 19 kwietnia 1963 roku.
Obłok ukazał się nad górą Zachodzącego Słońca 28 lutego 1963 roku

To wydarzenie miało miejsce 28 lutego 1963 roku, wkrótce potem Bóg odrzucił FGBMFI i cały pozostały przedsionek zielonoświątkowy.

BOŻA ARKA PORUSZYŁA SIĘ

Bóg kierował wybrany Boży lud na Święto Namiotów. On prowadził ich do absolutnych prawd, które znajdowały się poza wewnętrzną zasłoną. Bóg powiadomił Swego proroka, aby zapisał kilka spraw w marcu 1962 roku, odnośnie tego, co będzie miało miejsce w przyszłości. Jest to długie proroctwo zapisane w dwóch wydanych książkach:

 • MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM strona 114. do 120.
 • WYKŁAD SIEDMIU WIEKÓW KOŚCIOŁA strona 153. do 158.

Obie te książki można otrzymać pod adresem Voice of God, P.O. Box 950, Jeffersonville, IN 47131 USA. Dostępne są również oryginalne taśmy z tymi poselstwami.

   Ten posłaniec do siódmego wieku kościoła zasiał Nasienie całej Biblii, od nasienia wężowego do posłańca wczesnego deszczu. Było to pierwsze i drugie pociągnięcie usługi proroka, skierowane do przedsionka zielonoświątkowego w latach 1948 do początków 1963 roku. Kaznodzieja Branham często wypowiadał się, że jego służba ulegnie zmianie. Zapis zmiany tej służby był zamieszczony w gazecie ZWIASTUN WIARY w 1956 roku, podczas wywiadu z Mattssonem Boze. Wspomniał on o tym później, kiedy mówił o wizji, w której były trzy pociągnięcia. To trzecie pociągnięcie nie było skierowane do każdego, ponieważ nie każdemu było ono odsłonięte. Teolodzy zapomnieli, że Bóg umieścił strażników, którzy występują pod nazwą Czterech Żywych Istot (Objawienie 4), stojąc przed bramą powrotną do Edenu. Poszukujący mogą przystąpić do Boga tylko przez jednego z tych strażników. Jest koniecznością, by poszukujący dowiedział się o tych strażnikach, jeśli chce podejść do Boga w tym wieku. Musi to być dokładnie zgodne z Bożym Słowem. Bóg zmienił okres czasu przez służbę tego głównego proroka, a pogański kościół przeoczył to, dokładnie tak jak Izrael! Dopóki oni nie usłyszą i nie zrozumieją Słów tego proroka, nie poznają nic więcej tak jak Izrael, który nie usłuchał i nie zrozumiał Jana Chrzciciela.

To trzecie pociągnięcie usługi wywołało ludzi z Zielonoświątkowego Święta. Ta nowa i zmieniona służba tego posłańca do siódmego wieku kościoła jest objawiona w poselstwie „KIM JEST TEN MELCHISEDEK?”.

PROROK DO POGAN

Czterdzieści lat po Bożym nawiedzeniu na ulicy Azusa w 1906 roku, Pan odwiedził i przygotował niewykształconego, wiejskiego pastora baptystycznego, który nazywał się WILLIAM MARRION BRANHAM. Miało to miejsce w 1946 roku w ukrytej jaskini, blisko Greensmill, 14 mil od Jeffersonville, Indiana. Wcześniej, kiedy 15 czerwca 1933 roku chrzcił 17. osobę w rzece Ohio, zjawił się nad nim Słup Ognia. Przemówił z Niego głos: „JAK JAN CHRZCICIEL PRZEDSTAWIŁ PIERWSZE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA, TY PRZEDSTAWISZ POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA”. Było tam zgromadzonych tysiące ludzi, a sprawozdanie o tym zamieszczono w gazecie.


Rzeka blisko Green's Mill.
Jest to teren przylegający do jaskini W. Branhama.
Oficjalna nazwa to Tunnel Mill

Czterdzieści to liczba związana w Biblii z okresem próbnym, testowaniem i karceniem. Uczeni są zgodni co do jej ważności, z powodu częstotliwości z jaką występuje.

   Anioł posłany od obecności Bożej odwiedzając go, przekazał mu polecenie i pouczenie odnośnie dwóch darowanych mu Bożych znaków, które otrzymał jako dar uzdrawiania dla świata. William Branham był zwiastunem przebudzenia, które zaalarmowało wielu szukających Pana. Wieści o nawiedzeniu anioła i wyraźna manifestacja tych dwóch darów potwierdzająca to, co ten anioł powiedział, szybko rozeszła się po całym świecie. Pomiędzy wieloma wydarzeniami, które miały wtedy miejsce, nastąpiło również nawiedzenie Boże w małej grupie w North Battleford w Kanadzie. Następnie to samo wydarzyło się w Detroit, Michigan, gdzie pani Ungren i ja zostaliśmy powołani do dużego zboru nazwanego MISYJNĄ ŚWIĄTYNIĄ BETEZDA. Opuściliśmy kościół Południowych Baptystów, by przenieść się do tamtego.


Brat Branham chrzci w rzece Ohoi w 1933 roku
po dwutygodniowej kampanii ewangelizacyjnej.
Właśnie wtedy otrzymał niebiański polecenie


Zgromadzenia trwały ustawicznie dniem i nocą przez wiele miesięcy. To nawiedzenie było tak potężne, że dotknęło osobistego życia wielu zielonoświątkowców i zielonoświątkowych denominacji na całym świecie, powodując zainteresowanie, podziw, pragnienie, a nawet strach. Powstali nowi usługujący w wielu innych miejscach. Ewangelizacyjne i uzdrowieniowe kampanie dotknęły tysiące ludzi w wielkich miastach Ameryki. Zgromadzenia ewangelizacyjne miały miejsce w ogromnych namiotach i potężnych salach. Na przebudzeniowej scenie pojawili się nowi ewangeliści, tacy jak: Oral Roberts, Tommy Hicks, Paul Cain, Gordon Lindsay, Cliff ord Ericson, Sam Todd, A.A. Allen, Velmer Gardner, O.L. Jaggers, T.L. Osborn, Ivan Spencer, Dr Thomas Wyatt, Raymond T. Richey, Dr Paul N. Grubb i wielu innych.

   W kwietniu 1948 roku zaczęto wydawać czasopismo GŁOS UZDROWIENIA (teraz nosi nazwę „Chrystus dla narodów”). Jego głównym celem było propagowanie cudu usługi kaznodziei Williama Branhama. Później pod patronem tego czasopisma przedstawiano raporty o usługach i działaniach wielu uzdrowieniowych ewangelistów. Nie będzie to nieodpowiedzialnym stwierdzić, że każda denominacja, każdy niezależny kościół, włączając w to wszystkich zielonoświątkowców i charyzmatyków, wszyscy oni zostali w pewnej mierze dotknięci działaniem tego nawiedzenia. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte to okres godzin wielkiego przebudzenia!

Kiedy spoglądamy wstecz na rok 1948, poznajemy, że był to bardzo znaczący rok. Był ustawiany scenariusz czasu końca. Nowa obsada ludzi i nowe zdarzenia pojawiły się na głównym planie sceny:

     •   Została zapoczątkowana służba Billy Grahama w Los Angeles


Kampania uzdrowieniowa Williama Branhama
w dniach 12-17 maja 1948 roku w Tacoma, Waszyngton
 • Rozpoczęła się uzdrowieniowa usługa Orala Robertsa. Miało to miejsce w Barton Show Grounds w Tulsa, Oklahoma. (Tych dwóch, Graham i Roberts byli posłańcami do nowoczesnej Sodomy. Typ ich usługi znajduje się w I Mojżeszowej 19. Jezus prorokował, że wydarzy się to ponownie (Ew. Łukasza 17, 28), kiedy powiedział: „Tak będzie znowu jak w dniach Lota”. Oczywiście, to jest ten kościół, który obecnie znajduje się w stanie Sodomy. Nikt temu nie może zaprzeczyć, widząc, że oni ustanawiają homoseksualistów do usługi i wyszło na światło dzienne, że są tam i lesbijki).
 • Została założona Światowa Rada Kościołów
 • W San Francisco zostały zorganizowane Narody Zjednoczone
 • Izrael stał się narodem
 • Rozpoczęła się służba Williama Branhama
 • Rozpoczęło się przebudzenie Późnego Deszczu

   Pod koniec 1947 roku William Branham znalazł się w Vancouver, w Brytyjskiej Kolumbii. Grupa studentów z biblijnej szkoły Rose of Sharon w North Battleford, w Kanadzie, zaczęła uczęszczać na jego zgromadzenia. Powrócili oni pełni podziwu dla tego, co zobaczyli i usłyszeli. Powrócili ze złamanymi sercami, pełni zdecydowania, by poznać więcej z tych Bożych głębin, zamanifestowanych w potężnej służbie znaku-daru kaznodziei Branhama. Przebudzenie przedarło się do szkoły i zaniechano regularnych lekcji. Był płacz i wołanie od przedsionka aż po pulpit. Wstawiali się tak długo, aż Bóg usłyszał ich krzyk.

   Było to 12 lutego 1948 roku, kiedy Bóg zstąpił na nich. Miały miejsce cuda, uzdrowienia i manifestacja darów. Ludzie przybywali ze wszystkich stron. Spali w samochodach, ponieważ kwatery w promieniu 100 mil były wypełnione. Chociaż manifestacja darów była czymś normalnym we wczesnych apostolskich kościołach, te wydarzenia jednak wzbudziły strach w całym zielonoświątkowym systemie zorganizowanej religii tylko dlatego, że nie porafili tego kontrolować! Bóg jednak przeskoczył przez ich denominacyjne płoty. Otworzył więzienia ich religijnych betonowych tuneli. Systemy umieściły tam strachy na wróble. Jednak tam, gdzie widzisz jakieś strachy na wróble, tam z pewnością jest jakiś dobry pokarm! To Boże nawiedzenie przyniosło radość dla niezliczonych tysięcy ludzi. Pani Ungren i ja byliśmy świadkami tego wszystkiego. Był to odświeżający deszcz... było to dalsze wylanie wczesnego deszczu. Byłoby jednak zbyt pochopnym nazwać to późnym deszczem. On nie mógł przyjść, dopóki nie pojawiło się trzecie pociągnięcie służby proroka z Malachiasza 4 [Malachiasz 3, 23-24 brytyjskiego tłum. – wyd.].

   Ewangelia Królestwa jest tutaj ponownie! Potwierdzeniem jest dojrzałość, która przyszła do wywołanej oblubienicy, a wtedy przychodzi prorokowana presja i nacisk. To pojawi się wkrótce, podczas kiedy ten OBRAZ BESTII będzie utrwalony. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki strach zapanuje w tym czasie w sercach przywódców tych denominacyjnych organizacji. Denominacje posnęły snem śmierci. Oni nie wiedzą, co Bóg obecnie czyni w tajemnicy. Wszyscy oni weszli do religii, tradycji, kompromisu i odstępstwa. To, co Bóg czynił, nie było dla każdego. To było dla wieków kościoła. Bóg współdziała dzisiaj z małą grupą ludzi. Jest to grupa orła, pod czwartą Żywą Istotą, Orłem w locie. Bóg przez swego proroka pozwolił im poznać przed czasem dokładnie to, co wydarzy się w bezpośredniej przyszłości. Oni są jedynymi ludźmi, którzy to wiedzą! Pozostali przypuszczają, że wiedzą, jednak przeoczyli to kompletnie. Oni dojdą do poznania po fakcie, będzie jednak zbyt późno. „On przyszedł, a jednak nie poznali go!”

   Około 1952 roku tak zwany Późny Deszcz stracił swój rozmach i wyczerpał się przez ducha nikolaityzmu, budowanie królestwa, błędnie prorokujących kaznodziejów, apostołów i proroków, jak również z powodu kultu osobowości. Namaszczenie opuściło ten ruch i zjawiło się ponownie pod postacią FGBMFI. Około tuzina mężczyzn zeszło się razem, planując polowanie na bażanty w Huron, w Południowej Dakocie, na polach żniwnych. Jednakże Bóg zainterweniował. W oparciu o ich własne słowa dowiadujemy się, że Demos Shakarian, Henry Krause, Clayt Sonmore i kilku innych uwierzyło, że zostali w Boski sposób oddzieleni przez Ducha Świętego do dzieła, które miało ogólnoświatowy zasięg.

   Zeszli się razem na skraju pszenicznego pola, zawierając wspólne przymierze. Poznali oni, że każdy zorganizowany w przeszłości kościół podążył za wzorem, który kieruje do duchowego upadku i odstępstwa. Rozpoznali oni również, że Ruch Zielonoświątkowy dopuścił się tej samej rzeczy. A działo się to zawsze w następujących po sobie stadiach:

 • Objawienie
 • Inspiracja
 • Ewangelizacja
 • Organizacja
 • Instytucjonalizm
 • Stagnacja
 • Odstępstwo

Ten cykl był procesem, który składał się na jedną lub dwie generacje. E.M. Bounds poświęcony metodystyczny kaznodzieja innej generacji (1835-1913) napisał wiele książek na temat modlitwy, takich jak:

 • Podstawy modlitwy
 • Cel w modlitwie
 • Konieczność modlitwy
 • Możliwości modlitwy
 • Realność modlitwy
 • Modlitwa i modlący się człowiek

   W jednej z książek o nazwie: „Kaznodzieja i modlitwa” jest paragraf o takiej wadze, że wiele razy można go porównać tylko do wagi złota.

„Jesteśmy ustawicznie w napięciu albo w stresie, aby opracować nowe metody, nowe plany, nowe organizacje, aby posunąć kościół do przodu, zabezpieczyć sobie rozwój i maksymalną skuteczność ewangelii. Trend obecnego dnia stał się tendencją, która polega na utracie człowieka z pola widzenia i zatopieniu go w jakimś planie albo organizacji. Boży plan polega na tym, by wykonać to przy pomocy człowieka, nie jakimś innym sposobem. Człowiek jest Bożą metodą. Kościół jednak poszukuje lepszych metod. Bóg zaś poszukuje lepszych mężów. Duch Święty nie przepływa przez metody, lecz przez ludzi. On nie działa przez maszynerię, ale przez ludzi. On nie namaszcza planów, lecz ludzi... ludzi modlitwy”.

Nawiasem mówiąc, książki te są dostępne w Baker Book House w Grand Rapids, Michigan.

ZMIANA OKRESU CZASU

   Jak zostało to powiedziane, kaznodzieja William Branham posiadał niesamowitą zdolność, by zachować miłość, rozumiejąc nawet tych, którzy byli jego prześladowcami. Był on śmiertelnie raniony, za to, że dopuścił się „jednego błędu”, mianowicie przekazał najmocniejsze SŁOWO, jakie było kiedykolwiek przyniesione ludzkim istotom. Jednak ten tak zwany błąd nie był żadnym błędem, lecz suwerennym stwierdzeniem TAK MÓWI PAN! Tego dnia przełożeni FGBMFI zaklasyfikowali brata Branhama i jego tak zwany błąd do kategorii nieprzebaczalnego grzechu. Słowo Pańskie przekazane w tym dniu przez tego proroka, było dokładnie w samą porę. Takie właśnie SŁOWO było potrzebne tej ogromnie wpływowej, ale pewnej siebie, polegającej na własnej sprawiedliwości, nieugiętej organizacji. Brat Branham był tylko listonoszem, który dostarczył C.E.R., Charyzmatyczno – Ekumenicznemu Przebudzeniu Rzymu, Boże naglące poselstwo do pokuty, a w razie nieusłuchania zapowiedź Jego sądu! Ten dzień w styczniu 1963 roku z pewnością stał się dla nich dniem hańby.

   W przeciągu sześciu miesięcy cały zielonoświątkowy przedsionek, zbór laodycei, został oskarżony o powtórne ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Bóg przekazał to OSKARŻENIE w poselstwie, które zostało wygłoszone 7 stycznia 1963 roku w Jeffersonville, Indiana. Powinien je przeczytać pastor każdego zboru. Można je zamówić w Voice of God Publications, P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana, zip 47131, USA. [Poselstwo to jest również dostępne w języku polskim – wyd.]

   To Zielonoświątkowe Święto stało się niczym innym jak świętem Moabitów! Bóg z nimi zakończył! Pan powiedział, w Objawieniu 3, 16, że ich wypluje ze swoich ust. Tak wyglądał początek, zupełnego zakończenia Bożego błogosławieństwa nie tylko w stosunku do organizacji FGBMFI, ale całego zielonoświątkowego przedsionka. Wiek został zakończony. Kościoły odrzuciły możliwość słuchania i rozważania Bożego poselstwa, skierowanego do nich przez Jego posłańca. Zasłona szybko została opuszczona, zakrywając nie tylko Zielonoświątkowe Święto, ale całą epokę 2000 lat, znaną jako siedem wieków Kościoła.

   Nastała zmiana okresu czasu, a stało się to 28 lutego 1963 roku. Teraz Objawienie 10, 1-7 wypełniło się. Było to zstąpienie, a Głowa Kościoła, Jego Ciało, pojawiło się. Byli ludzie, którzy Go wyczekiwali. Pochwycenie jest w toku, a to szczególne wybawienie zostało objawione w czasie końca! Nastało obiecane trzecie pociągnięcie. Siódma pieczęć została otwarta, objawiając Tego, który przejął i prowadzi Oblubienicę z powrotem do Edenu... Było to zstąpieniem LOGOS! Dzień prowadzenia w oparciu o uczucia przeminął! On jest tutaj, by nas przeprowadzić. Jesteśmy teraz na ŚWIĘCIE NAMIOTÓW poza zasłoną, a Jego Obecność przebywa między nami!

***

    Dr Morris R. Ungren urodził się 11 sierpnia 1919 roku w USA. Jego rodzice, mieszkając na terenach obecnej Ukrainy, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku, tuż przed rewolucją bolszewicką. Morris R. Ungren posiadając niezwykły głos, jako młody mężczyzna zerwał kontrakt na Broadwayu, oddając się w służbę Chrystusowi. Głosi Słowo Boże od 1941 roku aż do swojej śmierci, a od 1950 roku stał się naśladowcą poselstwa, które Bóg posłał przez Williama Branhama.  Znany jest ze swojego solo, które było częstym wprowadzeniem proroka do usługi Słowem Bożym. W sierpniu 1965 roku podczas osobistej rozmowy, brat Branham zwrócił się się do niego: „Kontynuuj śpiew i nieś dalej Arkę”. Jak wiemy, Arka reprezentuje Słowo Boże i była noszona wyłącznie przez lewitów. Lewici w obecnym czasie to kaznodzieje i aż do dziś Morris R. Ungren jest pastorem Grace Church w Southaven, w stanie Mississipi, w USA. W języku polskim jest dostępna również inna jego książka: „Nazywam się Kaznodzieja Pozostawiony. Chcę opowiedzieć wam pewną historię”. Brat Ungren zmarł w listopadzie 2011 w wieku 92 lat.

William Marrion Branham oświadczył na 208. stronie książki Siedem Wieków Kościoła:

„Tak mówi historia. Otóż, Bóg nie tylko wzbudził posłańców do każdego wieku, lecz On wzbudził również kilku cudownych pomocników dla tych posłańców. On dał do każdego wieku kilku wspaniałych mężów Bożych i oni czynili wszystko, co potrafili, aby przyprowadzić kościół z powrotem do Boga”.


Morris R. Ungren śpiewa pieśń w zborze Jacka Moore,
w Shreveport, Louisiana, w 1964 roku.
William Branham siedzi po prawej stronie obok kwiatów
Wróć do czytelni Następne kazanie