Kdo je to William Branham?

Kdo je to William Branham?

Máme tu čest seznámit Tě s událostmi, které se odehrály v naší generaci a ve velké míře ovlivnily milióny lidí. I přes to, že se Ti v našem racionálním světe tato fakta mohou zdát nepravděpodobná nebo přehnána, přesně tato fakta zrcadlí Bibli — spolehlivé Boží Slovo. List Židům 13:8 praví: „Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.” Zdá se, že právě tento biblický slib nejlépe charakterizuje poslání Božího proroka Williama Branhama. Chceme Ti dát na vědomí, drahý návštěvníku naší internetové stránky, že Bůh sestoupil v naší době, aby nám připomněl obsah této v Boží způsob inspirované Knihy a potvrdil její autenticitu. Jak to také často činil v minulosti, tak i tentokrát to učinil prostřednictvím zvoleného proroka. Bůh neskončil prorocké poslání spolu s odchodem Mojžíše, Eliáše, Izajáše, Jana Křtitele či apoštola Pavla, jelikož Kniha Zjevení důrazně oznamuje, že svědectvím Ježíše Krista je Duch proroctví (Zjevení 19:10). Chceme obrátit Tvoji pozornost nejen na znamení a zázraky, které se neudály na zemi od doby rané církve, ale především na Poselství, které převyšuje Ježíše Krista a povolává lidi pro Jeho Jméno. V náboženských, politických a vědeckých oblastech je tak mnoho řečeno o nadcházejícím zničení země. Je možné, aby Bůh nepřichystal cestu úniku a místo úkrytu? Jeho způsob jednání se nemění a nedovolí Mudostat se do takové situace. V souladu s Knihou Ámose 3:7 je řečeno, že se předtím, než se naplní to, co bylo předpovězeno, musí objevit prorok, aby vyřknul evangelium omilostněnípro věřící a poselství odsouzení pro nevěřící. Ježíš před svým odchodem položil důležitou otázku: „Až přijde Syn člověka, najde na zemi víru?” (Lukáš 18:8). Budeš v tomto dni překvapen, nebo přijmeš skutečné Slovo Boží, které v Tobě porodí víru Krista a připraví Tě na tento den? Pamatuj si, že to nebude snadné, jelikož Písmo svaté prohlašuje, že On přijde jako zloděj v noci (1 Tesalonickým 5:2). Kéž by Ti svědectví a učení, obsažené na této internetové stránce, pomohlo k tomu, abys nebyl překvapen a zahanben v tomto dni.

William Branham je biblickým prorokem, v úplném toho slova smyslu. Jeho celosvětová služba je důsledkem setkání s Andělem Páně a obdržení Božího příkazu. Bůh působil prostřednictvím tohoto člověka v dosud nebývalém rozsahu a obrátil pozornost celého náboženského světa k tomu, že brzy nastane něco výjimečného. Jednalo se o výjimečné Poselství Božího Slova, které mělo probudit dokonalou víru v Boží Slovo, aby Církev mohla být v době Pána Ježíše Krista „Církví bezúhonnou, bez jakékoliv poskvrny či vrásky”. Roku 1933, v době, kdy William Branham křtil lidi ve Jménu Pána Ježíše Krista v řece Ohio, sestoupilo z nebe Světlo a zahřměl Hlas: „Jak Jan Křtitel byl poslán, aby předešel první příchod Ježíše Krista, tak jsi ty poslán s poselstvím, které předejde Jeho druhý příchod.” Duch svatý potvrdil toto Poselství. Enormní znamení a zázraky byly dány nejen proto, aby přitáhly pozornost lidí, protože se sám Bůh chystal promluvit. Přesně toto bylo cílem služby Williama Branhama – hlásat Poselství Pána Ježíše Krista. Nic jiného také není cílem této internetové stránky.

„Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali.”

2. Letopisů 24:19

„Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.”

                                                                                                          Jana 13:20

„Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka.”

                                                                                                          Matouš 10:41

„Věřte Hospodinu, svému Bohu a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!”

                                                                                                          2. Letopisů 20:20

Učedníci se ho zeptali: „Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?”

„Jistě, přijde Eliáš a všechno napraví,” odpověděl Ježíš.

                                                                                                          Matouš 17:10 – 11

„Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše.”

Malachiáš 3:23

Zde je pár prohlášení redaktorů, historiků a manažerů bratra Williama Branhama:

DAVID EDWIN HARRELL:

Většina účastníků Uzdravovacího Probuzení, které vypuklo v roce 1947, hledělo na Branhama jako na podněcovatele […] William Branham se stal prorokem pro naši generaci. Večer co večer důkladně rozeznával nemoci a prohlašoval uzdravení před tisíci užaslými věřícími. Mohutnost shromáždění Branhama považujeme za neopakovatelnou a nesrovnatelnou s ničím v historii charismatického hnutí.

ORAL ROBERTS:

Pokorný, věrný Boží muž.

TOMMY OSBORN:

Bůh poslal výjimečné lidské náčiní, které obklopil nadpřirozenými znameními za účelem probuzení zájmu k tomu, aby se tato vzpurná generace zastavila, pohlédla, vyzkoušela a posoudila.  Tudíž tato Svatozář, která se objevila ve chvíli jeho narození, ta Hvězda, ten Anděl, toto rozpoznání, tyto dary – všechno to sloužilo k určitému cíli. K jakému? K tomu, aby bylo opět poukázáno na Boha. Účelem bylo také zopakování toho, co nám On ukázal v Ježíši Kristu, když přišel v podobě lidského těla, aby nám toto naposled připomněl. Byl to vizionář; viděl. Žil v obou světech, v tom viditelném i neviditelném zároveň, pronikaje neustále za bariéry praktičnosti.

F. F. BOSWORTH:

Když působí tento dar, je bratr Branham ze všech jedinců, které znám, v největší míře citlivý na přítomnost, duchovní realitu a působení Ducha svatého.

GORDON LINDSAY:

Doposud jsme neznali žádné kazatele, modlící se za hluché a slepé, kteří by byli momentálně uzdravováni na našich očích – tato služba převyšuje všechno, čeho jsme byli doposud svědky.

JOSEPH MATTSON BOZE:

Občas jsem měl zkrátka strach z hluboké svátosti, která prostupovala těmito shromážděními, ale nezklamal jsem se na tom, jelikož jsem postřehl Boží dar, působící prostřednictvím Jeho služebníka a teplý pocit lásky, který proudil z jeho služby.

„NAPROSTO FANTASTICKÉ”:

O Williamu Branhamovi se dnes mnoho nemluví. Není to „pohodlné” téma. Samozřejmě se často slýchá o Uzdravovacím Probuzení ve Spojených státech amerických v letech 1947 – 1955 a o velkých úspěších dosažených pro Boha díky jedincům jako je Oral Roberts, A. A. Alen, Jack Coe či v pozdější době T. L. Osborn. Nicméně William Branham byl bezesporu vůdcem a podněcovatelem tohoto probuzení a tito zbylí jedinci šli pouze v jeho šlépějích. Právě on byl číslem jedna, vyslán dopředu jako Mojžíš. V tehdejších časech se o něm mluvilo takto: „Vezmi si dvacet neznámějších evangelistů a umísti je na jedné z misek váhy, na druhé z misek umísti Branhama. Miska s Branhamem se převáží v každém z případů.”