Kim jest William Branham?

Co Bóg obiecał naszej generacji?

Mamy przywilej zapoznać Cię z wydarzeniami, które miały miejsce w naszej generacji i które wywarły wielki wpływ na miliony ludzi. Choć w naszym racjonalnym świecie fakty te mogą Ci się wydawać nieprawdopodobne albo przesadne, to jednak są one dokładnym odbiciem Biblii, niezawodnego Bożego Słowa. List do Hebrajczyków 13:8 mówi: „Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”. Wydaje się, że właśnie ta biblijna obietnica najlepiej charakteryzuje służbę Bożego proroka Williama Branhama.

Chcemy uświadomić Ci, drogi gościu naszej strony internetowej, że Bóg zstąpił w naszym wieku. Uczynił to by przypomnieć nam zawartość tej w Boski sposób inspirowanej Księgi i potwierdzić jej autentyczność. Jak często czynił to w przeszłości, tak i tym razem uczynił to przez wybranego proroka. Bóg nie zakończył służby prorockiej wraz z odejściem Mojżesza, Eliasza, Izajasza, Jana Chrzciciela czy apostoła Pawła, gdyż Księga Objawienia oznajmia stanowczo, iż świadectwem Jezusa Chrystusa jest Duch proroctwa (Apokalipsa 19:10). Pragniemy zwrócić Twoją uwagę nie tylko na znaki i cuda, jakie nie działy się na ziemi od czasu wczesnego kościoła, ale przede wszystkim na Poselstwo, które wywyższa Jezusa Chrystusa i powołuje ludzi dla Jego Imienia. W sferach religijnych, politycznych i naukowych mówi się tak wiele o nadchodzącej zagładzie ziemi.

Bóg przygotował drogę wyjścia

Czyżby Bóg nie przygotował drogi ucieczki i miejsca schronienia? Jego niezmienny sposób postępowania nie pozwoliłby Mu doprowadzić do takiej sytuacji. Zgodnie z Księgą Amosa 3:7, zanim wypełni się to, co zostało wcześniej przepowiedziane, na scenie musi pojawić się prorok, by wygłosić ewangelię ułaskawienia dla wierzących oraz poselstwo potępienia dla niewierzących. Jezus przed swoim odejściem zadał poważne pytanie: „Czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18:8). Czy będziesz w tym dniu zaskoczony, albo przyjmiesz prawdziwe Słowo Boże, które zrodzi w Tobie wiarę Chrystusa i przygotuje Cię na ten dzień? Pamiętaj, że nie będzie to takie łatwe, gdyż Pismo oświadcza, iż On przyjdzie jak złodziej w nocy (1 List do Tesaloniczan 5:2). Niechby zawarte na tej stronie świadectwa i nauczanie pomogły Ci nie być zaskoczonym i zawstydzonym w tym dniu.

William Branham

Kim jest William Branham?

William Branham jest biblijnym prorokiem, w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego ogólnoświatowa służba była rezultatem spotkania się z Aniołem Pańskim i otrzymaniu Bożego polecenia. Bóg działał przez tego człowieka na niespotykaną dotąd skalę, zwracając uwagę całego religijnego świata na to, że wkrótce coś szczególnego się wydarzy.

Chodziło o szczególne Poselstwo Bożego Słowa, które miało wzbudzić doskonałą wiarę w Boże Słowo, by w chwili powrotu Pana Jezusa Chrystusa „Kościół mógł być bez zmazy, zmarszczki i nagany”. W 1933 roku, kiedy William Branham chrzcił ludzi w Imię Pana Jezusa Chrystusa na rzeką Ohio, z nieba zstąpiło Światło i zagrzmiał Głos: „Jak Jan Chrzciciel został posłany, by poprzedzić pierwsze Przyjście Chrystusa, tak ty masz Poselstwo, które poprzedzi drugie Przyjście Chrystusa”. Duch Święty położył akcent na Poselstwo. Potężne znaki i cuda były dane tylko w tym celu, by zwrócić uwagę ludzi, że sam Bóg zamierza przemówić. Taki właśnie był cel służby Williama Branhama — rozgłaszać Poselstwo Pana Jezusa Chrystusa. Nie inny jest również cel tej strony internetowej.

Posłuchaj kazań Williama Branhama, które zostały przetłumaczone na język polski – kliknij tutaj.

Dowiedz się, czy William Branham spełnia Boże wymagania na Biblijnego proroka? – dowiedz się więcej.

Czego Biblia naucza w odniesieniu do proroczej usługi?

„Pan wysłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana. Ci napominali ich, lecz oni nie słuchali”.

2 Kronik 24:19

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, kto Mnie posłał”.

Ew. Jana 13:20

„Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka”.

Ew. Mateusza 10:41

„Uwierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Uwierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam”.

2 Kronik 20:20

„I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi”.

Ew. Mateusza 17:10-11

„Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana”.

Malachiasz 3:23

Oto kilka wypowiedzi redaktorów, historyków i menedżerów brata Williama Branhama:

DAVID EDWIN HARRELL: Większość uczestników Przebudzenia Uzdrowieniowego, które eksplodowało w 1947 roku, spoglądało na Branhama jako inicjatora […] William Branham stał się prorokiem dla tej generacji. Wieczór po wieczorze przed tysiącami zdumionych wierzących rozpoznawał dokładnie choroby i ogłaszał uzdrowienie. Potęga zgromadzeń Branhama pozostaje legendą z niczym nie porównywalną w historii charyzmatycznego ruchu.

ORAL ROBERTS: Pokorny, oddany mąż Boży.

TOMMY OSBORN: Bóg posłał szczególne ludzkie naczynie, które otoczył nadprzyrodzonymi znakami, by wzbudzić zainteresowanie, tak aby to krnąbrne pokolenie zatrzymało się, spojrzało, doświadczyło i rozważyło. Tak więc ta aureola Światła, która zjawiła się w chwili jego urodzenia, ta Gwiazda, ten Anioł, to rozpoznanie, te dary — wszystko to było dane w pewnym celu. Po co? By pokazać nam znowu Boga! By powtórzyć to, co On pokazał nam w Jezusie Chrystusie, kiedy przyszedł w formie ciała, aby przypomnieć nam to po raz ostatni. Był on widzącym; widział. Żył w obu światach, w tym widzialnym i w tym niewidzialnym jednocześnie, przenikając poza te bariery praktycznie przez cały czas.

F. F. BOSWORTH: Kiedy działa ten dar, brat Branham, spośród wszystkich osób, które znam, jest w najwyższym stopniu wyczulony na obecność, duchową rzeczywistość i działanie Ducha Świętego.

GORDON LINDSAY: Nie znaliśmy dotąd żadnych kaznodziejów, modlących się za głuchych i ślepych, aby następnie widzieć tych ludzi natychmiast uzdrowionych . Ta służba przewyższa wszystko, czego dotychczas byliśmy świadkami.

JOSEPH MATTSON BOZE: Czasami wręcz bałem się z powodu głębokiej świętości, która przenikała te zgromadzenia, lecz nie zawiodłem w tym, by dostrzec Boży dar, działający przez Jego sługę, oraz ciepłe uczucie miłości, które przepływało przez jego służbę.

„ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE”: O Williamie Branhamie mówi się dzisiaj niewiele. Nie jest to „wygodny” temat. Owszem, dużo można słyszeć o Wielkim Przebudzeniu Uzdrowieniowym w Stanach Zjednoczonych w latach 1947-1955. O wielkich sukcesach dla Boga osiągniętych dzięki takim osobom jak Oral Roberts, A. A. Alen, Jack Coe czy w późniejszym okresie T. L. Osborn. Tymczasem to właśnie William Branham był niekwestionowanym liderem i inicjatorem tego przebudzenia. Reszta poszła jedynie wytyczonym przez niego szlakiem. To on był numerem jeden, wypchniętym do przodu niczym Mojżesz. Mówiono o nim w tamtych czasach: „Weź dwudziestu najlepiej znanych ci ewangelistów i postaw ich na jednej szali, a na drugiej postaw Branhama. Szalka z Branhamem przeważy w każdym przypadku”.