Rubriky
Biblijna nauka-CZ

SEMENO HADA

Učení o semenu hada, zasetém do lidské rasy, je jedno z nejvíce kontroverzních témat Písma svatého. Jedinec, jehož znalost Slova Božího je pouze povrchní, může mít pocit, že toto téma jej přerůstá.

Pokud však odložíme na bok tradice a předsudky a s otevřeným srdcem pohlédneme do neomylného Slova Božího, tak nás Duch Boží, tak jako to slíbil, uvede do veškeré pravdy.

(1) Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
(2) „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi.
(3) „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“
(4) Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete!
(5) Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
(6) Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.
(7) Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky.
(8) Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady.
(9) „Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama.
(10) Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“
(11) „Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
(12) Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“
(13) „Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě. „Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla.
(14) Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach.
(15) Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem [hebr. „zera”: semeno, sperma]. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“
(16) Ženě řekl: „Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“
(17) Adamovi řekl: „Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách;
(18) bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny.
(19) V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“
(20) Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých.

Genesis 3:1-20

Je možné, že po přečtení tohoto výňatku z Písma svatého nám přijde na myslněkolik otázek.: „Jak je možné, že had komunikoval s ženou jazykem, který byl pro ni srozumitelný a naopak?”, „Otevírají se lidem po požití jablka oči do té míry, že si uvědomí, že jsou nazí?”, „Proč se Bůh zachoval tak surově a vyhnal svá stvoření z nejkrásnějšího místa, jaké kdykoliv bylo na zemi?”, „Co způsobilo, že se vzpřímený chodící had stal plazícím se plazem?”, „Proč Bůh ustanovil nepřátelství mezi potomstvem ženy a potomstvem hada?”, „Způsobuje požití jablka u člověka tak velký pocit viny, že se začíná schovávat před svým Stvořitelem nebo se tam odehrálo něco mnohem vážnějšího?”. Bereme na vědomí celý vzor Písma svatého a pokusíme se najít odpovědi na tyto a také jiné otázky.

JAK JE MOŽNÉ, ŽE HAD DOKÁZAL MLUVIT S BOHEM A S ČLOVĚKEM?

V 3. kapitole knihy Genesis můžeme zaregistrovat řadu dramatických změn. Na začátku chodil had vzpřímeně a měl schopnost mluvení, jelikož mluvil s Evou a následně se samotným Bohem. Po úpadku člověka Bůh proklel hada a úplně změnil jeho stavbu těla. Had se stal němý a začal se plazit po zemi. Současný svět vědy hledá inteligentní článek chybějící mezi člověkem a zvířetem. Tím článkem není šimpanz. Chybějícím článkemje had, který se spojil s ženou v sexuálním aktu a ona porodila Kaina, který nebyl člověkem čisté krve. V Písmu svatém jsou detailně popsány jeho nelidské vlastnosti – nejprve ze závisti zavraždil svého bratra a následně se pokoušel oklamat samotného Boha (Genesis 4:3-16).

Neboť tenkrát v Edenu byl had vzpřímeným chodícím stvořením. Byl člověku velice blízký, byl téměř jako člověk. Satan využil přednosti fyzické postavy hada a tím Evu svedl. Potom Bůh postavu hada zničil. Žádné jiné zvíře se nemůže s člověkem smísit, ale ta příbuznost tu je.

Sedm církevních věků. Efeský církevní věk”, William Branham

MŮŽE POŽITÍ PŘÍRODNÍHO OVOCE ZPŮSOBIT, ŽE SE ZA PRVÉ OTEVŘOUOČI ČLOVĚKA A ON SI UVĚDOMÍ, ŽE JE NAHÝ, A ZA DRUHÉ, ŽE BUDE VYHNÁN Z BOŽÍ ZAHRADY?

Snad každý může souhlasit s tím, že tento scénář je nereálný. Bohužel tak je to učeno v současných církvích. Ježíš však přislíbil, že Utěšitel, Duch Pravdy, nás přivede do veškeré pravdy. Pravdou je Slovo Boží.

Především musíme pochopit, že ovoce je symbolem. V 5. kapitole Listu Galatským Písmo učí o ovocích těla a ovocích Ducha. Jedním z jmenovaných ovocí těla je smilstvo. Právě toto ovoce okusila Eva. Než se Adam sblížil s Evou, učinil to vzpřímený, krásný a půvabný had.Potom žena zjistila, že je nahá.

Nuže, zapamatujte si, Kain byl satanův syn. Tedy, myslím si, že všichni jste si poslechli všechny pásky, (které jsem viděl tady ve vaší knihovně). Tedy, zapamatujte si, že Eva otěhotněla od satana a toho stejného dne… Takový případ jsme měli právě teď v Tucsonu, že žena, když se stane… ona žila s dvěma muži a může mít najednou dva druhy dětí. My o tom víme. Viděl jsem to při rozmnožování psů, a tak dále a podobně — a máme to rovnou tady. A tak satan, možná se onoho rána setkala s tím zlým, byl to had — nebyl to plaz, ale zvíře — nejchytřejší, prohnané, nejbystřejší ze všech zvířat, hned po člověku. Protože člověk je také zvířetem. A my jsme savci, jsme teplokrevní savci. A satan byl hned dalším členem v pořadí… Ten had byl hned dalším po člověku od šimpanze — stál hned mezi člověkem a šimpanzem. Věda hledá ten scházející článek. A je to tak skryté kvůli tomu, že byl svržen (snížen, potřen), a dokonce žádná jeho kost nevypadá jako lidská, protože on byl učiněn plazem. [1. Mojžíšova 3:1] Zjišťujeme tedy, že ten chlapík zastihl Evu v Edenské zahradě — tuto mladou ženu, která nepoznala hřích, která nevěděla, co je to nahota, ale on věděl. Byl prohnaný, lstivý, chytrý. A on jí řekl: „To semeno, to ovoce je lahodné a žádoucí,“ a když s ní žil toho rána… A pak, rozumíte, odpoledne přesvědčila Adama, aby udělal totéž, a řekla mu, o co se vlastně jedná. A tak Adam vědomě — on věděl, že to neměl udělat — šel se svou ženou a vykonal ten akt.

Moc proměny, William Branham

PROČ SE BŮH ZACHOVAL TAK SUROVĚ A VYHNAL SVÉ STVOŘENÍ Z NEJKRÁSNĚJŠÍHO MÍSTA, JAKÉ BYLO KDYKOLIV NA ZEMI?

Kromě Stromu Poznání tam rostl Strom Života. Je to pouhým symbolem, jelikož v Písmu svatém strom symbolizuje bytost (Žalm 1:1-3, Matouš 3:7-10, Ezechiel 31:18, Numeri 24:5-6). Stromem Poznání byl satan, Kristus byl však Stromem Života. Bůh je jedinou dokonalou formou Života. Satan má v sobě smrt. Strom Života a Strom smrti stály v zahradě Eden vedle sebe: byl to Kristus a Satan. Když žena porušila Boží příkaz, vstoupila do ní smrt. Dalším, kdo se nalezl na stejné pozici, byl Adam. V takovém stavu neměl ani jeden z nich právo požívat ze Stromu Života, proto byli vyhnáni z ráje. Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6:23).

MÁME V SOUČASNÉ DOBĚ NA ZEMI OVOCE, JEHOŽ POŽITÍ ZPŮSOBUJE STEJNÉ NÁSLEDKY, JAKÉ POTKALY ADAMA A EVU?

Samozřejmě! Existuje skupina lidí, která je názoru, že Adam a Eva požili zakázané ovoce, kterým bylo jablko. Nenajdeme to však v Písmu svatém. Tímto ovocem je sexuální cizoložství a cizoložství vůči čistému Slovu Božímu. Všechno, co je přirozené, je předobrazem toho duchovního.

(20) Taková je cesta cizoložné ženy – pojí, otře si ústa a řekne: „Neprovedla jsem nic špatného.“

Přísloví 30:20

Je žena, která sní přírodníovoce, nazvána cizoložnicí? Má jídlo něco společného s cizoložstvím? Pokud spojíme to, co napsal Šalamoun ve svých příslovích, s tím, co napsal Mojžíš v knize Genesis, objeví se před námi jasný, biblický obraz toho, čím je opravdu prvotní hřích.

(1) Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“

Genesis 3:1

Ten, kdo sváděl a pochyboval o Slově Božím, žije ještě dnes. Tehdy to byl had, dnes je to však semeno, které neustále překrucuje Slovo Boží. On stále nabízí k jídlu dobré ovoce, které je lákavé na pohled a žádoucí k nabytí rozumu.

JESTLIŽE KAIN NEBYL SYNEM ADAMA, TAK PROČ TEDY EVA ŘEKLA: „ZÍSKALA JSEM OD HOSPODINA MUŽE? “

(1) Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: „Získala jsem od Hospodina muže!“
(2) Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu.
(3) Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,
(4) zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti,
(5) ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář.

Genesis 4:1-5

Podívejme se však na toto místo Písma a seznamme se i s jinými výňatky Slova Božího, držme se přitom zlatého pravidla: „Mlčme tam, kde Písmo svaté mlčí a mluvme tam, kde ono mluví.”Navíc současná věda potvrzuje to, co se opravdu odehrálo v zahradě Eden.

Cokoli se rodí na zemi, rodí se na základě Božího práva reprodukce. V knize Genesis 1:11 čteme: Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se.

Někdoprohlásil: „Vždyť Eva řekla: »Obdržela jsem od Hospodina muže«.“ Samozřejmě. Proč by ne? Bůh má jisté zákony. Pokud vezmete semeno divoké růže a zasadíte ho v místě, kde roste pšenice, tak to samé slunce a ten samý déšť způsobí, že oba tyto semena budou růst. Bůh má své zákony a ty nemohou být porušeny. Jestliže by nejvíce zvrácená žena žila s největším darebákem beze sňatku a tak dále, tak pokud budou mít dítě, ono se musí narodit v souladu s Božími zákony, neexistuje jiný způsob. Jestliže s tím nesouhlasíte, tak děláte ze satana stvořitele, v takovém případě by byl bohem. Ach, jak slepí byste byli! Vidíte, děje se to podle Božích zákonů. Samozřejmě. Bible praví: „On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.”, v 6. kapitole Listu Židům zase čteme, že země vsakuje déšť, který ji činí úrodnou, a dává vznik rostlinám. Užitečné rostliny stejně jako trny a bodláky žijí díky stejné vodě a stejnému slunci. Božím zákonem je, aby každé semeno přineslo úrodu podle svého druhu.

Budoucí dům nebeského Ženicha a zemské nevěsty”, William Branham

Kain nebyl synem Adama, byl však výsledkem spojení Evy a Adama. Byla to dvojčata, která pocházela ze dvou různých otců. Toto se opravdu uskutečnilo v zahradě Eden. Je to vědecky dokázáno a každý může v současném světě najít důkazy pro tento scénář.

Na internetové stránce fakt.pl čteme:

V lednu roku 2013 přišly v New Jersey na svět dvojčata, které – jak se teprve teď ukázalo – mají dva různé otce. Věc vyšla najevo náhodou během soudního řízení o alimenty pro děti. V lednu roku 2013 porodila jedna Američanka dvojčata. Žena podala žádost o alimenty svému bývalému partnerovi, kterého uvedla jako otce dcer. Muž však nebyl přesvědčený, že je otcem dětí, protože jak tvrdil – matka měla v té době také jiné sexuální partnery. Soud rozhodl, že muž se má podrobit testům DNA, které jsou ve Spojených státech populární. Ukázalo se, že je skutečně otcem, ale pozor – pouze jedné z dcer.Američanka potvrdila, že v týdnu, ve kterém pravděpodobně došlo k početí dětí, měla sexuální kontakt také s jiným mužem – on je pravděpodobně otcem sestřičky. K takové situaci dochází, když v jsou průběhu ovulace uvolněna dva vajíčka a každé z nich je oplodněno semenem jiného muže.

Stejný případ se uskutečnil na severu Polska v roce 2010. Můžeme se o tom dočíst v archivovaných zprávách zdroje onet.pl.

Dalším potvrzením tohoto faktu je výpověď z Listu Judy v Novém zákoně:

(14) V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých,

List Judův 1:14

Starý a Nový zákon jsou v dokonalém souladu, nikdy si vzájemně neprotiřečí. Celá Bible odhaluje stejné Boží pravdy, které se navzájem doplňují, bez ohledu na výňatek.

Enoch byl sedmý po Adamu. Z toho jasně vyplývá, že Kain nebyl synem Adama, ale hada. Pořadí Adamova rodu (kniha Genesis 5): 1-Adam, 2-Set, 3-Enoš, 4-Kénan, 5-Mahalalel, 6-Járed, 7-Enoch. Jak jsme už uvažovali výše, Kain byl zmíněný v jiném rodokmenu, jelikož byl synem Evy, ale ne Adama. Nikde není uvedeno, že Kain je Adamův syn. Je však řečeno, že byl synem Zlého (1 List Janův 3:12).

Ty dva odlišné rodokmeny, ty dva stromy rostoucí vedle sebe v zahradě Eden, ty dva semena na jednom poli znázorňujíbiblická dvojčata, která se projevují napříč celým Písmem.

Vidíme Kaina a Ábela a jejich konflikt. Následně Ezaua a Jákoba a jejich konflikt. Dále Izmaela a Izáka, Mojžíše a Baláma a také Jidáše a Ježíše. Všude vidíme, že boj dvou vrchností a dvou semen, který měl počátek v Nebi, pokračuje nyní na zemí.

PROČ BŮH USTANOVIL NEPŘÁTELSTVÍ MEZI POTOMSTVEM (SEMENEM) HADA A POTOMSTVEM (SEMENEM) ŽENY?

Bible nás učí, že kvůli provinění ženy přišel úpadek (1. List Timoteovi 2:14). Bůh ustanovil, že vrácení do stavu před úpadkem přijde rovněž prostřednictvím ženy. Na mnoha místech v Bibli žena reprezentuje církev. Nemorální žena je odrazem upadlé církve (Zjevení 17:1-6). Spravedlivá žena je odrazem Nevěsty Kristovy (Zjevení 21:9-10).

Napříč celou Biblí vidíme organizovanou církev, která odmítá vrchnost Krista a místo toho volí výklad Božího Slova, zkřížený skrze Satana, stejně jako to udělala Eva v zahradě Eden.

Úpadek přišel prostřednictvím ženy, stejně jako vrácení k prvotnímu stavu přišlo prostřednictvím ženy.Pamatujme si však, že žena sama v sobě nemá semeno. Ona ho musí obdržet. Právě takto se vyplnilo proroctví z knihy Genesis 3:15. Takto byl vyřešen problém hříchu: Panna Marie přijala dokonalé Boží Semeno a porodila Mesiáše, jenž „pošlapal hlavu hada”. Dnešním nositelem pravého Semena Slova Božího je Jeho Církev, jejíž Vrchností je právě On.

Proč Bůh ustanovil nepřátelství mezi semenem ženy a semenem hada? Jelikož semenem ženy je Kristus a semenem hada je satan. Ten odvěký konflikt začal v Nebi, odkud byl satan vyhnán a celý boj byl přenesenna zemi. Ta velká bitva trvá dodnes a bude trvat až do chvíle, kdy budou „satan a jeho andělé uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou.” Vidíme, že vznikly dvě linie, dva rodokmeny viditelné v celé Bibli. Spojení těchto dvou linií nikdy nebylo Božím úmyslem. Obě byly rozděleny. Potomci Kaina (a jejich charakteristické rysy jako: závist, hněv, touha vraždit, lhaní, mnohoženství, pomsta) jsou specifikovaní v knize Genesis 4:15-24. Potomky Seta nacházíme v knize Genesis 5:1-32. Byla to skromná skupina lidí podřízena Slovu Božímu, která byla Světlem světa ve své generaci. Bůh ustanovil nepřátelství mezi jedním a druhým druhem semena. Toto nás učí Slovo Boží už od prvních kapitol.

(1) Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,
(2) Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
(3) Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“
(4) V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)
(5) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.
(6) Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci.

Genesis 6:1-6

Před potopou došlo ke všeobecné sexuální zkaženosti.Podobně jako dnes, liberální idey vrcholily nad všemi jinými. Všechny morální normy byly zahozeny. Když došlo k míšení těchto dvou linií, Bůh se rozhodl zničit celou zemi. Stalo se to, protože si potomci Seta brali za manželky dcery Kaina. Písmo praví, že Bůh litoval, že stvořil člověka. Objevili se obři, intelektuálně nadaní lidé, kteří neměli sebemenší tužbu poznat Boha a Jeho Slovo. Nakonec Bůh potopil celou zemi, ale zachoval Noema a jeho rodinu. Ježíš předpověděl stejný scénář na poslední dny: Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. (Matouš 24:37-39)

A sledujte. Pak sem přicházejí vaši obři. Potom Kain odešel do země Nód. Jestliže jeho otec byl velikým, urostlým obrem, tak jaký byl pak Kain? Podobal se svému otci. A on se vydal do země Nód a vzal si jednu ze svých sester. To byl jediný způsob, jak to mohl udělat. Nemohly existovat žádné jiné ženy, jedině ty, které přišly z Evy. Říká se, že oni měli sedmdesát synů a dcer. Kdyby zde nebyla žádná žena… (Bible nezaznamenává narozené ženy, pouze muže.) A když oni… kdyby mimo Evy neexistovaly žádné jiné ženy; a v případě, že by ona zemřela, lidská rasa by zanikla. Musela tedy mít dcery a on se musel oženit se svou vlastní sestrou. On odešel do země Nód a našel si svou manželku. A když se tam s ní oženil, tam nalézáme ty veliké, urostlé obry, kteří byli padlými Božími syny; oni přišli skrze svého otce ďábla, skrze Kaina. Zde máte ten chybějící článek.

„Semeno hada”, William Branham

PROČ BŮH NEVAROVAL ŽENU BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDTÍM, NEŽ JI HAD SVEDL?

Ochranou Adama a Evy bylo Boží Slovo. Dokud zůstávali ve Slově Božím, měli stoprocentní bezpečnostpřed vším zlem. Nebylo nutné, aby je Bůh seznamoval s tajemstvím a detaily zla. Dokonalou Boží vůli bylo, aby požívali ze Stromu Víry, ne ze Stromu Poznání dobra a zla. Bůh jim nabídl dokonalý život, oni však překročili přijatelné hranice a nechali se svést satanem.

Nu, zde mi někdo dá otázku: Řekl Bůh Evě, že si má dát pozor na hada, aby ji had nesvedl? Bůh o tom nepotřeboval nic říkat, co se stane. Jde zde pouze o to, vidět obsah této zprávy. Dal prostě Své Slovo. Neřekl: Mějte účast na POZNÁNÍ. Mějte účast na životě. ŽIVOT BYLO SLOVO BOŽÍ. SMRT JE VŠECHNO, CO NENÍ SLOVO BOŽÍ!

„Sedm církevních věků. Efeský církevní věk”, William Branham

(17) Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista!
(18) Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život.

Římanům 5:17-18

Bůh na začátku navrhl velkolepý plán vykoupení s nejlepším možným závěrem. Jedině On mohl uspořádat průběh jednotlivých událostí tak, aby v životě Božích dětí mohlo „všechno napomáhat k dobrému” (List Římanům 8:28). Bůh měl určité vlastnosti, které chtěl vyjádřit, ale nemohl tak učinit, dokud k tomu byla vhodná situace. Důsledkem tohoto drastického úpadku v Edenu bylo mnoho negativních událostí. Jediný, kdo nebyl tím vším překvapen, byl Bůh, který bezprostředně vkročil do děje, aby dosáhl vykoupení těla. Právě v takových okolnostech mohl vyjádřit své vlastnosti Spasitele, Lékaře, Osvoboditele, Utěšitele a další. Úpadek přišel skrze tělo. Bůh rozhodl, že všechno přivede na pravou míru díky tomu, že sám přijde v lidském těle a odhalí každou z těch výjimečných vlastností své Bytosti. Hříšné semeno přišlo na svět skrze mimomanželský a bezbožný akt. Pravé semeno, Ježíš, přišlo bez sexuálního aktu, prostřednictvím lůna panny, díky moci Božího mluveného Slova, aby se vyplnilo zaslíbení Páně: „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. ” (Izaiáš 7:14)

Člověk prostě nemohl přijít ke Stromu Života uprostřed zahrady. Tento Věčný život Toho Stromu se musel dříve státi tělem. Avšak dříve, než mohl Bůh pozvednout a spasit hříšníka, musel tu nějakého mít, aby ho mohl pozvednout a spasit. Člověk musel padnout. Pád, který měl způsobit satan, se musel uskutečnit v těle. Tak musel i satan přijít skrze tělo. Avšak satan nemohl přijít skrze lidské tělo, aby ten pád způsobil, tak jako přišel Kristus v lidském těle, aby ty padlé znovu napravil. Ale bylo tam zvíře, had, člověku tak blízké, že satan mohl vejít do tohoto zvířete a skrze toto zvíře mohl vejít do lidského těla a způsobit ten pád. A tím sama sebe dostat do lidské rasy, tak jako jednoho dne měl přijít Ježíš, aby sám měl účast v lidské rase, totiž v lidských tělech, až k samému vzkříšení, kdy i my budeme mít oslavená těla. Jeho oslavenému tělu podobná. Co Bůh zde v zahradě Eden udělal, byl Jeho předurčený plán. A když satan přivodil to, co bylo nutné pro plán Boží, pak již člověk nemohl přistoupit ke Stromu Života. V žádném případě! Nebyl ještě ten čas. Avšak bylo vzato jedno zvíře (původcem hříchu bylo zvíře, souhlasíte?, ať je tedy prolitá krev zvířete), jeho krev byla prolitá, čímž mohl mít Bůh opět obecenství s člověkem. Potom měl nadejít den, kdy se Bůh objeví v těle, v němž se tak velice poníží, aby padlého člověka obnovil a učinil ho účastníkem Věčného Života. Můžete-li to jednou spatřit, pak budete moci porozumět semenu hada a budete vědět, že to nebylo žádné jablko, které by Eva snědla. Byla to degenerace lidstva skrze smíšení semene.

Sedm církevních věků. Efeský církevní věk”, William Branham

UČIL JEŽÍS O SEMENI HADA? NACHÁZELO SE ZA DOBY JEŽÍŠE NA ZEMI SEMENO HADA?

Ano, Ježíš odkazoval na to, co se stalo v knize Genesis. Nuže, 1. kniha Mojžíšová je Knihou semena, a to dobré i zlé semeno se projevuje napříč celou Biblí a plně dozrává v době sklizně, v níž nyní žijeme. V době sklizně budou tato dva různá semena od sebe navždy oddělena. Koukol bude spálen a pšenice bude vzata na Novou Zemi.

(36) Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“
(37) Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka,
(38) pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého.
(39) Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé.

Matouš 13:36-39

Pán Ježíš učil, že na světě byly zasety dva druhy semen. Výše v textu je použitý řecký pojem „sperma”. Přesně ten stejný pojem, ale v hebrejštině, se nachází v knize Genesis 3:15. Bůh zde řekl, že rozpoutá nepřátelství mezi semenem hada a semenem ženy. Jsou to synové Království a také synové Zlého. Jedni jsou projevem dobrého semena a druzí zlého semena. Je to důsledek toho, co se stalo v zahradě Eden, zcela určitě to však není následek požití přírodního ovoce. Ježíš se obrátil na nábožensky založené lidi, kteří odmítali Jeho Slovo a nazval je dětmi ďábla (Jan 8:44). Židé věděli, co se opravdu stalo v zahradě Eden, proto odmítli a řekli: „My jsme se nenarodili ze smilstva”, odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!” Pán Ježíš však ihned odmítl. Nesouhlasil s tím, že Bůh je jejich otcem. Ježíš otevřeně prohlásil, že jejich otcem je ďábel. Je to vytržený výňatek z kontextu? Samozřejmě, že ne. Všechno do sebe začíná zapadat a vzniká pozoruhodný a pravdivý obraz.

(37) Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo.
(38) Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce.“
(39) „Náš otec je Abraham,“ odpověděli mu. „Kdybyste byli děti Abrahama,“ řekl jim Ježíš, „dělali byste Abrahamovy skutky.
(40) Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal.
(41) Vy děláte skutky svého otce.“ „My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“
(42) Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal.
(43) Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet!
(44) Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.

Jan 8:37-44

I Jan Křtitel, prorok, který předcházel příchod Ježíše, měl jasné pochopení toho, co je to hadí semeno. Mluvil o tom veřejně a obracel se přitom na nejvíce nábožensky založenou skupinu.

7) Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem?
(8) Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.
(9) A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.‘ Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení!
(10) Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.

Matouš 3:7-10

NACHÁZÍ SE SEMENO HADA, KTERÉ BYLO ZASETO V ZAHRADĚ EDEN, NYNÍ NA ZEMI?

Samozřejmě, že ano. Ono rostlo během rozvoje civilizaceod zahrady Eden až dodnes. Nebylo tady celou dobu jen semeno hada, bylo tady rovněž Boží semeno. Nyní žijeme v době konce a tyto dva semena budou rozděleny a budou směřovatna dvě různá místa určení. Podle slov Pána Ježíše představují tyto dva druhy semen dva druhy lidí: syny Království a syny Zlého. Tyto dva druhy semen a lidí se už déle nebudou nacházet spolu na jednom poli. Bůh má způsob, jak je rozdělit. Koukol bude zničen v ohni, avšak pšenice bude vzata na Novou Zem, jelikož Ježíš řekl: „Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví” (Matouš 5:5). Ne všichni budou mít takovou možnost, pouze ti, kdo prožili znovuzrození ze Slova a Ducha Božího. Tímto způsobem budou jednou provždy zbaveni prokletí prvotního hříchu a toho, co se stalo v Edenu. Jestliže přijali Semeno Slova, jsou syny Království. Ti, kdo odmítají toto Semeno, zůstávají zkříženým koukolem, který byl zasetý v zahradě Eden.

(36) Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“
(37) Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka,
(38) pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého.
(39) Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé.
(40) Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa.
(41) Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo,
(42) a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
(43) Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!

Matouš 13:36-43

DRAK, DÁVNÝ HAD, ĎÁBEL A SATAN – TOTO JSOU OZNAČENÍ JEDNÉ BYTOSTI. SEMENO HADA JE SEMENEM SATANA.

(7) V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé,
(8) ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo
(9) a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Zjevení 12:7-9

Satan byl nazván „dávným hadem”, jelikož právě tím on je. Lucifer, ďábel, veliký drak, dávný had, satan – toto jsou označení pro jednu a tu samou bytost. A právě tato ošidná bytost, v podobě hada, svedla nevědomou Evu. Vzbouření toho dávného hada, které začalo v Nebi, kde satan svedl velkou část Božích andělů, se přeneslo do spanilé zahrady Eden a následně na celý svět. Ano, had má semeno. Bůh je však má také, je to Jeho Slovo. Tak jak to bylo slíbeno, to Slovo se stalo tělem v ženě, panně Marii a dosáhlo věčného vykoupení. Tímto způsobem byla „hlava hada pošlapána”.

OTÁZKA NA TÉMA PRVNÍ KNIHY MOJŽÍŠOVÉ 6:4. – ODKUD SE VZALI PO POTOPĚ OBŘI? [OTÁZKA POLOŽENÁ BRATRU BRANHAMOVI – VYD.]

To je dobrá, velice dobrá otázka. To je moudrá otázka. Odkud se vzali tito obři? Na kolik víme, Adam nebyl obrem, protože jestliže by byl, pak bychom o tom měli zmínku v Bibli. On byl obyčejným člověkem. Odkud se oni vzali? Kolem toho je veliká pře a bylo mi to předáno. Je to na kousku tmavého papíru velikými černými písmeny, na kousku bílého papíru. Tedy, tito obři… nedávno, tuším, někdo… to byl snad Josef (Flavius). Netvrdím to, bratři kazatelé, že to byl právě Josef, ale myslím si, že to mohl být on, nebo Dr. Scofield nebo někdo jiný, kteří řekli, že tito obři obývající tuto krajinu byli ve skutečnosti padlými božskými duchy, kteří naslouchali lživému hlasu satana, to, co jim vyprávěl v nebi… a byl to Michael… snažil se začít válku s Michaelem v nebi… a byl svržen dolů… a že tito synové Boží viděli dcery lidské, a tito obři, kteří tehdy obývali zemi, tito (andělé) vstupovali do lidského těla. Pokud by tomu tak bylo, pak bychom učinili ze satana stvořitele. To není přece možné. Stejně tak jako stanovisko Dr. Smitha z církve Adventistů sedmého dne, ohledně obětního kozla. On řekl, že tento kozel, který byl… oni vzali dva obětní kozly, v den smíření, jeden kozel byl zabit, zatímco ten druhý byl vypuštěn. A on řekl, že ten zabitý kozel znázorňoval Ježíše, nositele našich hříchů, který zemřel, ale ten kozel, kterého pustili ven, znázorňuje ďábla, který odnese naše hříchy a vrátí se s nimi zpět do věčnosti. Tedy hleďte, každý… podle mého názoru…jestliže se to někdy dostane do ruky nějakému adventistickému bratrovi, neříkám nic proti tomu velikému muži, jakým Dr. Smith ve skutečnosti byl. Ó, on byl chytrým, inteligentním, skvělým a vzdělaným křesťanem, věřícím, ale podle mého názoru, hleďte, pak bychom obětovali ďáblovi. Oni oba znázorňují Kristovou smrt, pohřeb a vzkříšení. On zemřel za naše hříchy, ale zároveň odnesl hříchy pryč; oba tedy byli Kristem. A tak tito obři nevznikli tím, že se vedrali dovnitř. Tito obři byli syny Kainovými, jejichž otcem byl had, který po každé stránce vypadal jako člověk, ale byl velikým, statným chlapem, větším než normální člověk. A to je původ těchto obrů, neboť oni byli Kainovými syny, byli to Kanaánci v zemi Kanaán, odkud pocházeli, a právě tam přišel Kain. A to bylo… hleďte, to je zároveň důkazem semene hada. To byla naprosto jiná rasa lidí. To bylo semeno hada. Vidíš? Tato otázka obsahuje rovněž otázky o semenu hada, a tak dovolte, abych se tomu věnoval, a uchovejte si to v paměti. To bude naším pozadím. Vidíte, tito obři, to byli Kanaánci, oni byli syny Kaina, který byl hadovým synem. A had byl obrem, velikým zrůdným druhem, nebyl žádným plazem, byl nádherný. Byl nejkrásnější ze vší polní zvěře. A byl pouze…Podívejte, zvířecí geny nemohou nijak oplodnit ženské buňky. Oni to zkoušeli znovu a znovu. Jsou neplodné vůči ženskému semeni. A nyní ten druh nemohou najít. Vezměte šimpanze, který je nejbližším tvorem vůči člověku, o kterém se ví nebo gorilu nebo něco z toho, co je příbuzné člověkovi. A Bůh ve své veliké evoluci začal tvořit ryby, pak učinil ptáky a pak jiné věci, zvířata, tak jak přicházela, pak přešel k šimpanzovi, a opici gorile, a pak přišla forma hada, a od hada přešel k člověkovi. A lidstvo, věda, se snaží přijít na kloub, najít kosti a zjistit, cože to bylo za zvíře hned po člověkovi. A člověk je zvířecí. Člověk po tělesné stránce je zvířecí, víme o tom. Jsme savci, teplokrevná zvířata, dobře o tom víme! Ale v čem spočívá ten rozdíl? Zvíře nemá vnitřní duši, ale člověk ji má. On rozezná mezi dobrým a špatným. Malá fena neví o tom, že by měla nosit oděv, ale pochybuji o tom, že by se oblékla do šortek, kdyby tomu rozuměla. Stejně tak prasnice, ale je to právě lidská padlá rasa. Odtud to tedy pochází. Odtud se vzali obři. Oni byli hadovými syny. A hleďte, když uviděl Evu v takovém stavu, on, satan, do něj vstoupil a přiměl jej… Vidíte? Adam to ještě nestačil odhalit. Nevím, jak bych měl formovat tato slova. Tak, aby to bylo vyhovující pro nás všechny, ale někteří to stejně kritizují. Víte, oni se vždycky něčeho chopí. Ale podívejte, Adam předtím nikdy nepoznal Evu, svou ženu. Ještě k tomu nedošel, ale satan ho po této stránce překonal. Ale když ona otěhotněla, pak ji poznal.

„Otázky a odpovědi”, William Branham