Rubriky
Biblijna nauka-CZ

PŘEDURČENÍ

Boží volba neboli předurčení – pro některé pojem, který vzbuzuje strach, pro jiné je však důvodem k radosti. Slovo Boží rozptyluje všechny pochybnosti, aby člověk mohl odpočinout ve věčném Božím plánu.

ROZHODL BŮH O PŘEDURČENÍ NA ZÁKLADĚ SVÉ VŠEVĚDOUCNOSTI?

(29) Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci;
(30) A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

List Římanům 8:29-30

Ano, Bible zřetelně učí, že Bůh je bytostí nekonečnou, všemocnou a vševědoucí. Proto mohl předpovědět výskyt každého vrabce, komára, a především člověka, kterého učinil svým partnerem. „Dokonce i všechny naše vlasy na hlavě jsou spočítány.” Jestliže Bůh zná počet vlasů na tvé hlavě, i přes to, že ti neustále padají, znamená to, že zná každý detail tvého života. Bůh, který je vševědoucí, musel o tobě vědět všechno předtím, než vznikl tento svět. Apoštol Pavel prohlásil, že prvním Božím krokem v našem směru bylo Jeho Boží předzvědění. On nás prohlédl skrz naskrz a následně některé předurčil. A ty, které předurčil, ty také povolal. Důsledkem předurčení bylo povolání a dalším krokem bylo ospravedlnění a uctívání. Celý tento Boží postup je nám představen v ději ukončeném, toto je pravdou. To, co učinil Bůh, je podivuhodné a neobyčejné. Předtím, než byl svět vůbec zformován, byli jsme v Ježíši, našem Spasiteli, již ospravedlněni a měli jsme podíl na Jeho slávě.

KDE A KDY BŮH UČINIL ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU A PŘEDURČENÍ?

(4) V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.
(5) Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní.
(6) Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném!

List Efeským 1:4-6

Písmo nás učí tomu, že Bůh si vybral svůj lid již před vznikem světa. Díky tomu sám Stvořitel připravil východisko předtím, než se objevil jakýkoliv hřích a než byl vztah mezi Bohem a člověkem narušen. V první kapitole Listu Efeským jsme četli, že Bůh rozhodl o výběru na základě své laskavé vůle.

(8) Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.

Zjevení 13:8

Nyní víme, kdy Bůh rozhodl o výběru a předurčení. Avšak kde to učinil? V Kristu. V Něm se nachází seznamvšech vykoupených jmen. Kdy tato vyvolená jména, obsažena v Jeho Knize, byla vykoupena? Před stvořením světa, když byl Boží Beránek zabit. Samozřejmě se to muselo projevit v čase, a to se také stalo, když na zemi přišel Ježíš. On vykoupil ta jména skrze svou oběť. Stává se to však kompletní, když se každé z těchto jmen ve svém časovém období projeví na zemi ve formě konkrétních jedinců.Pouze oni jsoupřitaženi k tomu, aby dospěli k poznání Pravdy. „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec” – řekl Ježíš.

ROZHODL BŮH O VÝBĚRU A PŘEDURČENÍ NA ZÁKLADĚ NAŠICH DOBRÝCH ČINŮ?

Kdyby došlo k výběru na základě činů, znamenalo by to, že spasení není výhradně z milosti. On nás však předurčil „ke chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v tom nejmilejším”na základě své suverénní volby. Volba, předurčení a milost jsou nám dány v Kristu. Důraz je kladen na Krista a Jeho dílo, ne však na nás a naše úsilí. Učení o Boží volbě je potvrzeno zároveň ve Starém a Novém zákoně.

(9) Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: „V tento čas přijdu a Sára bude mít syna.”
(10) A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny.
(11) Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého – aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení
(12) (nešlo totiž o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo jí řečeno: „Starší bude sloužit mladšímu.”
(13) Jak je psáno: „Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl.”

Římanům 9:9-13

Bůh vybral Jákoba, Ezaua však zavrhl, předtím než se oba vůbec narodili. Bůh sám rozhodl o výběru, předtím než učinili cokoli dobrého či zlého, aby tak zdůraznil suverenitu a sílusvé volby. Jeho láska je založená na výběru.On miloval Jákoba, kterého vyvolil, zatímco nenáviděného Ezaua zavrhl.

ZA JAKÝM ÚČELEM BŮH ROZHODL O VÝBĚRU?

(13) Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni.
(14) Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista.

2 Tesalonickým 2:13-14

Bůh nás vyvolil za účelem spasení. Právě z tohoto důvodu to učinil. Ti, kteří byli vyvoleni, jsou jediní, kteří budou skutečně spaseni. Ti také o tom nebudou mít žádné pochybnosti či nepokoj, protože je to skupina „vyvolená od začátku”. Je to nádherné, když ti to Bůh osobně zjeví.

Všimněte si, co Ježíš řekl: „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně.” Oni to poznají. Žádný jiný člověk to nebude schopen učinit, žádný jedinec, bez ohledu na to, jak je dobrý, bez ohledu na to, kdo to je. Musí mu to být zjeveno. Teprve potom pochopí, kdo je Kristus. Zde je zřetelně vidět předurčený plán. Slovo Boží je semenem, stejně jako u jiných semen, je třeba nejprve připravit půdu, do níž bude osivo zaseto. Pokud byste seli semeno do nepřipravené půdy, nebyl by z toho žádný požitek. Přilétli by ptáci a sezobali by ho. Pokud ho hodíte mezi trní a bodláky, bude co nevidět udušeno. Tak to Ježíš řekl v podobenstvích. Tedy nejprve je třeba připravit půdu. Proto Bůh ve své suverénní milosti nejprve připravuje srdce. On vás připravil před stvořením světa, abyste Jej mohli přijmout v tomto věku. On vás prohlédl svojí vševědoucností a předurčil vás k věčnému Životu. On vás znal, a proto vás také připravil. Pokud půda nebude předem připravena, tak v ní nic nemůže růst. To je důvod, proč se seje semeno víry. Když je hlásána víra, vidíte působení daru rozeznávání od Pána, sledujte, co se děje, všechny biblické dary působí a lidé na ně reagují. Někteří říkají: „Haleluja, věříme tomu!” Jiní přicházejí a jsou zklamáni. Vidíte, půda musí být pro toto semeno připravena a vy víte, kdy to padlo do půdy.

„Činy jsou vyjádřením víry” – William Branham

DODATEČNÁ POUČENÍ POTVRZUJÍCÍ BIBLICKÉ UČENÍ O PŘEDURČENÍ:

(4) Dostal jsem slovo Hospodinovo:
(5) „Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“

Jeremiáš 1:4-5

Bůh rozhodl o tom, aby byl Jeremiáš prorokem. Nikdo se ho neptal, zda mu to vyhovuje. Bůh ho vyvolil a předurčil pro tuto službu, než se narodil. Je to pro nás veliká lekce.Písmo potvrzuje, že se volba a předurčení netýká pouze proroků, ale také těch, kteří jsou považováni za: hloupé, slabé, nízkého původu či zavržené. Napříč celou Biblí nám bijí do očí různá místa Písma o volbě.

(26) Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených.
(27) Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné.
(28) Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je,
(29) aby se před Bohem nikdo nechlubil.

1. List Korintským 1:26-29

Podívejte, právě tak jak vy jste byli ve vašem otci, jak jsem onehdy večer řekl, jak jste se na začátku nacházeli ve svém otci — pokud jste tam nebyli, nejste tam ani dnes. Ale podívejte, tam muselo být to semeniště proto, abyste se mohli narodit. A nyní jste synem, jste dcerou, vidíte. To je semeno. A pak, jestliže někdy… Pokud jste teď křesťany — těmi opravdovými, předurčenými, semeny — byli jste v Bohu ještě předtím než… Byli jste v Bohu vždycky: ten zárodek vašeho života, který je Božím atributem, který byl Jeho myšlenkou. Řekněme například tato krásná mladá slečna, která tu sedí, viďte. Bůh řekl: „Toho dne tam bude jistá dívka. Bude se jmenovat tak-a-tak. Bude taková, taková a taková.“ On dokonce věděl přesně tuto hodinu, kdy ona se tu posadí a bude poslouchat toto poselství a že bude mít oblečené červené šaty, viďte. To byla Jeho myšlenka. A kdo bude tvůj manžel, ať je to kdokoliv a že On vás dá dohromady a že budete tady v tomto městě, přesně v ten den. Nebyla zde žádná možnost, aby to s vámi dopadlo jinak, protože jste ve fázi růstu. A tak dlouho, dokud je ve vás to semeno, ono roste a vy musíte přesně vyprodukovat to, co ono řeklo, že tím budete. Přesně tak. To je Jeho Slovo a On dodržuje své Slovo. On nad ním bdí.

„Moc proměny” – William Branham

(16) Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.
(17) Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“
(18) Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
(19) Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.

Ján 15:16-19

(9) Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
(10) Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.

1. List Petrův 2:9-10

(1) Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj!
(2) Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě v lůnu utvořil a který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune!
(3) Já vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky,
(4) takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky.

Izaiáš 44:1-4