Kategorie
Aktualności Biblijna nauka

Predestynacja

Boży wybór czy też predestynacja — dla jednych określenie, które wywołuje strach, a dla innych jest powodem do radości. Słowo Boże rozwiewa wszelkie wątpliwości, aby człowiek mógł odpocząć we wiecznym Bożym planie.

Czy Bóg dokonał predestynacji w oparciu o swoją wszechwiedzę?

(29) Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;

(30) a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.

List do Rzymian 8:29-30

Tak, Biblia wyraźnie naucza, że Bóg jest Istotą nieskończoną, wszechpotężną i wszechwiedzącą. Dlatego mógł On przewidzieć pojawienie się każdego wróbelka, komara, a przede wszystkim człowieka, którego uczynił swoim partnerem. „Nawet wasze włosy na głowie są wszystkie policzone”. Jeżeli Bóg zna ilość włosów na twojej głowie, choć one stale wypadają, to oznacza, że zna każdy szczegół twego życia. Bóg, będąc wszechwiedzącym, musiał o tobie wiedzieć wszystko, zanim powstał ten świat. Apostoł Paweł powiedział, że pierwszym Bożym krokiem w naszym kierunku była Jego uprzednia wiedza. On przejrzał wszystkich na wskroś, a następnie niektórych przeznaczył. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. Konsekwencją przeznaczenia było powołanie, zaś kolejnym krokiem było usprawiedliwienie i uwielbienie. Wszystkie te Boże poczynania są nam przedstawione w czasie dokonanym i taka jest prawda. Jest to cudowne i niezwykłe, czego dokonał Bóg. Byliśmy już usprawiedliwieni i uwielbieni w Jezusie, naszym Zbawicielu, zanim w ogóle świat został ukształtowany.

Kiedy i gdzie Bóg dokonał wyboru i predestynacji?

(4) W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości

(5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

(6) ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.

List do Efezjan 1:4-6

Pismo naucza nas, że Bóg wybrał swój lud przez założeniem świata. Dzięki temu, zanim pojawił się jakikolwiek grzech i naruszona została relacja między Bogiem a człowiekiem, sam Stwórca przygotował takie właśnie rozwiązanie. Czytaliśmy w I rozdziale Listu do Efezjan, że Bóg dokonał tego wyboru według upodobania swojej woli.

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Apokalipsa 13:8

Wiemy zatem, kiedy Bóg dokonał wyboru i predestynacji. Jednak gdzie On to uczynił? W Chrystusie. W Nim znajduje się rejestr wszystkich odkupionych imion. Kiedy te wybrane imiona, zawarte w Jego Księdze, zostały odkupione? Przed założeniem świata, gdy Boży Baranek został zabity. Oczywiście musiało to zostać zamanifestowane w czasie i to się stało, kiedy na ziemię przyszedł Jezus. On odkupił te imiona przez swoją ofiarę. Staje się to jednak kompletne, gdy każde z tych imion w swoim okresie czasu zostaje zamanifestowane na ziemi w postaci konkretnych osób. Tylko oni zostają pociągnięci, by przyjść do poznania Prawdy. „Nikt nie może do mnie przyjść, jeśli go nie pociągnie Mój Ojciec” – powiedział Jezus.

Czy Bóg dokonał wyboru i predestynacji w oparciu o nasze dobre postępowanie?

Gdyby wybór następował w oparciu o uczynki, to by oznaczało, że zbawienie nie jest wyłącznie z łaski. On jednak nas predestynował „ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym” w oparciu o swój suwerenny wybór. Wybór, predestynacja i łaska są nam dane w Chrystusie. Akcent jest na Chrystusa i Jego dzieło, a nie na nas i nasze starania. Nauka o Bożym wyborze jest potwierdzona zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.

(9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

(10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem.

(11) Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego – aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania,

(12) oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje – powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

(13) jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem.

List do Rzymian 9:9-13

Bóg wybrał Jakuba, a wzgardził Ezawem, zanim w ogóle się urodzili. Bóg sam dokonał wyboru, zanim oni uczynili cokolwiek dobrego czy złego, aby podkreślić suwerenność i moc swego wyboru. Jego miłość jest miłością opartą na wyborze. On umiłował Jakuba, którego wybrał, natomiast znienawidził Ezawa, którym wzgardził.

W jakim celu Bóg dokonał wyboru?

(13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.

(14) Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

2 List do Tesaloniczan 2:13-14

Bóg wybrał nas w celu zbawienia. Właśnie z tego powodu On to uczynił. Ci, których On wybrał, będą jedynymi, którzy będą rzeczywiście zbawieni. Nie będą oni mieli co do tego żadnych wątpliwości czy niepokoju, ponieważ jest to grupa „wybrana od początku”. Jest to wspaniałe, kiedy Bóg osobiście ci to objawi.

Zauważcie, co Jezus powiedział: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Mój Ojciec. Wszyscy, których Mi dał Ojciec, przyjdą do Mnie”. Oni to rozpoznają. Żaden inny człowiek nie będzie w stanie tego zrobić, żadna osoba, obojętne jak dobra, obojętne kim by była. Musi zostać jej to objawione. Dopiero wtedy ona rozumie, kim jest Chrystus. Widać więc tutaj wyraźnie ten predestynowany plan. Słowo Boże jest nasieniem i tak jak w przypadku innych nasion pod jego zasiew należy najpierw przygotować glebę. Gdybyście siali nasienie na nieprzygotowany grunt, nie byłoby z tego pożytku. Przyleciałyby ptaki i by je wydziobały. Jeśli wrzucicie je między ciernie i osty, zostanie ono szybko zaduszone. Tak Jezus powiedział w podobieństwie. A więc najpierw należy przygotować glebę. Dlatego Bóg w swojej suwerennej łasce najpierw przygotowuje serce. Przygotował was przed założeniem świata, byście mogli Go przyjąć w tym wieku. On przejrzał was przez swoją wszechwiedzę i przeznaczył was do Życia wiecznego. On was znał i dlatego was przygotował. To jest przyczyna, dla której wydostaliście się w końcu z tamtych spraw i dobrnęliście do tego, co macie teraz. To Bóg prowadził was do miejsca, do którego was przeznaczył. Jeśli gleba nie zostanie wcześniej przygotowana, to nic nie może w niej rosnąć. To jest powód, dla którego sieje się nasienie wiary. Kiedy głoszona jest wiara, widzicie działanie daru rozpoznawania od Pana, obserwujecie, co się dzieje, i czynne są wszystkie biblijne dary, a ludzie reagują i mówią: „Och, alleluja, wierzę w to!”. A inni przychodzą i są rozczarowani. Widzicie, gleba musi być do tego przeznaczona. I wy wiecie, kiedy to wpadło do gleby.

„Uczynki są wyrażeniem wiary” – William Branham

Dodatkowe wskazówki potwierdzające biblijną naukę o predestynacji:

(4) Doszło mnie słowo Pana tej treści:

(5) Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.

Księga Jeremiasza 1:4-5

Bóg zdecydował, by Jeremiasz był Jego prorokiem. Nikt nie zapytał, czy mu to odpowiada. Bóg go wybrał i przeznaczył do tego urzędu, zanim się urodził. Jest to dla nas wielka lekcja. Kolejne Pismo potwierdza, że wybór i przeznaczenie nie dotyczy wyłącznie proroków, ale również tych, którzy są uznani za: głupich, słabych, niskiego pochodzenia i wzgardzonych. Przez całą Biblię rzucają nam się w oczy różne miejsca Pisma o wyborze.

(26) Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu,

(27) ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,

(28) i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić,

(29) aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.

1 List do Koryntian 1:26-29

 

Zobaczcie, jest to tak, jak to, że wy byliście w swoim ojcu. Jak już powiedziałem tamtego wieczoru, na początku byliście w swoim ojcu. Gdybyście nie byli, nie byłoby was tutaj. Lecz widzicie, to musiało znaleźć się w łonie, abyście mogli zostać zrodzeni. I teraz jesteście jego synem albo jego córką. Widzicie, jest to nasienie. Otóż jeśli teraz jesteście chrześcijanami, jesteście autentycznym predestynowanym nasieniem, to musieliście być w Bogu, zanim zostaliście Jego dziećmi. Zawsze byliście w Bogu. Ten zarodek waszego Życia, który jest atrybutem Boga, który był Jego myślą. Weźmy na przykład tę śliczną panienkę, która siedzi oto tutaj. Bóg powiedział: „W tym czasie pojawi się taka dziewczyna, jej imię i nazwisko będzie takie i takie. Ona będzie tym, tamtym i owym”. On wiedział nawet o obecnej chwili. „Ona będzie siedzieć i słuchać poselstwa, ubrana w czerwoną sukienkę”. Widzicie, to była Jego myśl. On wie też, kto będzie twoim mężem i skąd on będzie pochodził. On wszystko to urzeczywistnił, także i to, że siedzisz tutaj i jesteś dzisiaj w tym mieście. Nie ma takiej możliwości, abyś w tym nie dopisała, widzisz, ponieważ ty w tym wzrastasz. A jeśli tylko masz w swoim wnętrzu to nasienie, a ono wyrasta, będziesz musiała wydać dokładnie to, co zawiera to nasienie. Dokładnie tak. To jest Jego Słowo. On dotrzymuje swojego Słowa. On czuwa nad nim.

„Moc przemienienia” – William Branham

(16) Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

(17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

(18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.

(19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Ew. Jana 15:16-19

(9) Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

(10) wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.

1 List Piotra 2:9-10

(1) Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem.

(2) Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!

(3) Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle,

(4) aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami.

Księga Izajasza 44:1-4